Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-03-17 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach - wyniki badania i monitoringu wody dot. wodociągu publicznego Włodzienin z dnia 12.03.2021r.

Głubczyce, dnia 12.03.2021r.

 

HK.90820.26.2.2021.MJ

 

DECYZJA

Działając na podstawie:

  • art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz. 256, ze zm.),
  • art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
  • art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028),
  • § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody nr 112/W/N/OKK/21, 113/W/N/OKK/21 z dnia 12.03.2021r. pobranych w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody pitnej w dniu 09.03.2021 r. z wodociąg publicznego Włodzienin,

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Włodzienin

nakazuje Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Branicach:

  1. Przeprowadzić skuteczne działania naprawcze polegające na doprowadzeniu jakości wody z wodociągu  publicznego  Włodzienin,  pod względem  mikrobiologicznym,  do  wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).
  2. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o warunkach przydatności wody do spożycia.
  3. Umieścić komunikat o jakości wody z wodociągu publicznego Włodzienin na swojej stronie internetowej.
  4. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach o zakończeniu działań naprawczych.

Decyzja w pkt. l, 2, 3 podlega natychmiastowemu wykonaniu ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

 

Uzasadnienie

W dniu 09.03.2021r. w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, upoważnieni przedstawiciele PPIS w Głubczycach pobrali do badań laboratoryjnych trzy próbki wody z wodociągu publicznego Włodzienin. Próbki zostały pobrane w stałych punktach monitoringowych tj. hydrofornia, Włodzienin-budynek nr 55, Włodzienin-szkoła. Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne.

Sprawozdania z badań nr 112/W/N/OKK/21, 113/W/N/OKK/21 z dnia 12.03.2021 r. wykazały, że woda w badanym zakresie nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z uwagi na ponadnormatywną obecność bakterii grupy coli w ilości < 10jtk/100ml, w próbkach wody pobranej z strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Włodzienin tj:

  • Włodzienin- budynek nr 55: 4 jtk/100 ml,
  • Włodzienin- szkoła: 4 jtk/100 ml.

Bakterie grupy coli są uznawane za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny jakości wody do spożycia. Nie powinny one występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie, a stwierdzenie ich obecności może sugerować nieodpowiednie jej uzdatnienie, wtórne zanieczyszczenia lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Test na organizmy grupy coli może być wykorzystywany jako wskaźnik efektywności systemu rozprowadzającego wodę czystą. Obecność bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi. Obecność bakterii w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody może świadczyć o odradzaniu się populacji i możliwym powstawaniu biofilmu. Stwierdzenie obecności bakterii grupy coli, przy jednoczesnym nie wykryciu wskaźników kałowego   zanieczyszczenia wody może wskazywać m. in. na zanieczyszczenie pochodzące z warstwy wodonośnej ujęcia wody podziemnej,
zanieczyszczenie pochodzenia glebowego/roślinnego, na skutek nieszczelności sieci, zassania, niewłaściwego przechowywania rur przed ich instalacją, występowanie sprzyjających warunków do powstawania biofilmu, z którego uwalniane są bakterie grupy coli, odrywanie się  fragmentów biofilmu na skutek starzenia się, wyczerpania materiałów odżywczych, gwałtownej zmiany ciśnienia, przepływu zwrotnego, zanieczyszczenie wtórne w przypadkach awarii, wymiany odcinków sieci, niewłaściwie przeprowadzonej konserwacji lub modernizacji sieci/instalacji wodnej.

Obecność bakterii grupy coli w wodzie opuszczającej SUW oznacza, że procesy uzdatniania wody przebiegały nieprawidłowo i należy podjąć dodatkowe działania. Powinny one obejmować zbadanie przyczyny skażenia i wdrożenie działań naprawczych.

W związku z ww. faktami stwierdzono, że woda rozprowadzana przez wodociąg publiczny Włodzienin nie nadaje się bezpośrednio do spożycia. Zarządzający musi podjąć zdecydowane i natychmiastowe działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody do spożycia pod kątem
bakteriologicznym do przepisów określonych w § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Równocześnie należy przekazać odbiorcom wody informację o jakości wody, która oprócz danych o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych oraz związanych z nimi zagrożeniami powinna zawierać zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzi. Należy poinformować ludzi o konieczności przegotowania wody z kranu przed spożyciem (min. 2 minuty w otwartym naczyniu) oraz o używaniu wyłącznie wody przegotowanej do mycia naczyń kuchennych, warzyw i owoców, kąpieli noworodków, mycia zębów. Powołane powyżej postępowanie- dezynfekcja termiczna wody ma służyć w tym przypadku ochronie zdrowia ludności.

O wykonaniu działań naprawczych należy zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach, przedstawiając wyniki badań laboratoryjnych wody przeprowadzonych przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązku nałożonego decyzją pkt. 1 zgodnie z art. 130 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na mocy art. 10 § 2 Kpa ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia ludzkiego odstąpiono od zasady określonej w § 1 ww. ustawy, tj. zapewnienia stronom wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów dowodowych.

Zgodnie z art. 127a Kpa Strona może zrzec się prawa do odwołania, poprzez złożenie oświadczenia przed tutejszym organem. Zrzeczenie się z prawa do wniesienia odwołania powoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna (nie można jej już zaskarżyć).

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Głubczycach

mgr Alina Mazur-Ciapa

 

Dokument źródłowy:

PDFBadanie_wody_2021_03_12_HK_90820_26_2_2021_MJ_Włodzienin.pdf (1,33MB)