Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-02-24 -BG.6220.2.23.2020.AW - Ogłoszenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu ooś

Branice, dnia 18.02.2021r.

 

BG.6220.2.23.2020.AW

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko oraz sporządzenia raportu ooś

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r.  poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 63 ust. 1 i 4, art. 64, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Branice

 

zawiadamia strony postępowania

 

o wydaniu w dniu 18.02.2021r. postanowienia  nr BG.6220.2.23.2020.AW o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „Budowie instalacji  gospodarki obiegu zamkniętego – Biogazowni rolniczej biometanowej w  miejscowości  Branice” na wniosek z dnia 06.07.2020r. (data wpływu do tut. urzędu 06.07.2020r.) BZK ENERGY Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Marka Pituła.

Informuję strony postepowania, że z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją, można zapoznać się w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3, pok. nr 18, od poniedziałku do piątku, w godz. pracy Urzędu.

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy ooś, na postanowienie służy stronom zażalenie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Prudnika w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. „ (…) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do udziału w każdym stadium postępowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom  do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach (bip.branice.pl), na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w rejonie planowanej inwestycji w miejscowości Branice.

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

Otrzymują:

/za zwrotnym potwierdzeniem /

  1. Inwestor
  2.  Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA poprzez obwieszczenie
  3.  a/a.

 

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach, ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce
  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Gliwicach, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
  4. Tablica ogłoszeń w/m
  5. Strona internetowa bip Urzędu Gminy w Branicach
  6. Tablica ogłoszeń w miejscowości Branice