Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Wysokiej

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439) Wójt Gminy Branice udostępnia informację o:

I. prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

II. adresie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Branice:

Wysoka (była kotłownia osiedla mieszkaniowego)

III. dniu i godzinach przyjmowania odpadów na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Sobota – 9:00 - 14:00

Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wysokiej określa jego regulamin –  Zarządzenie Nr 63/20 Wójta Gminy Branice z dnia 01.10.2020 w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wysokiej

- PDFZarządzenie Nr 63G-20.pdf (103,48KB)

 

Odpady komunalne dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) położonych na terenie Gminy Branice po okazaniu potwierdzenia wpłaty za poprzedni miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej ani świadczyć o likwidacji takiej działalności.

Warunkiem korzystania z usług PSZOK jest: posiadanie złożonej do Wójta Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dokonywanie odpowiednich i terminowych opłat, zgodnie z określonymi i zatwierdzonymi stawkami opłat, jakie obowiązują na terenie Gminy Branice

Na PSZOK w Wysokiej przyjmowane są posegregowane i właściwie zabezpieczone następujące odpady:

 1. papier i tektura;
 2. szkło;
 3. tworzywa sztuczne,
 4. odzież i tekstylia;
 5. metale;
 6. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 8. zużyte baterie i akumulatory,
 9. odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia,
 10. zużyte opony, (mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej - w ilości nie przekraczającej 4 szt. na gospodarstwo domowe na rok)
 11. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 12. odpady budowlane i rozbiórkowe, (w ilości nie przekraczającej 300 kg na gospodarstwo domowe na rok, przy czym materiały izolacyjne pochodzące z bieżących remontów będą przyjmowane do PSZOK - w ilości nie przekraczającej 1 m3 na gospodarstwo domowe na rok)
 13. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

 

Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane kompletne (w całości) zaś odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele itp.) muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

Odpady niebezpieczne muszą być oznakowane lub znajdować się w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, w przeciwnym razie pracownik PSZOK może odmówić ich przyjęcia.

Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (nie cieknących) i nie uszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadów.

 

Na PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 1. zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości po segregacji odpadów komunalnych,
 2. odpady zawierające azbest,
 3. części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
 4. opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 5. sprzęt budowlany i rolniczy,
 6. butle gazowe,
 7. odpady przemysłowe i poprodukcyjne,
 8. bioodpadów
 9. papa i wełna mineralna