Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-02-12 - BG.6840.3.6.2020.MM - II rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości, działka nr 290/4 w miejscowości Jabłonka

Branice, 12.02.2021r.

 

BG.6840.3.6.2020.MM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.)

 

ogłasza II rokowania w sprawie sprzedaży następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości według: KW OP1G/00023178/2 i nr działki 290/4.
 2. Powierzchnia i położenie nieruchomości: 1,1824 ha Jabłonka.
 3. Cena wywoławcza do rokowań: 727 000,00 +VAT (wg. obowiązującej stawki)
 4. Przeznaczenie w planie (P)/studium (S): (S) obszar aktywności gospodarczych - usługowych.
 5. Termin składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach: 07.04.2021 r.
 6. Termin wpłaty oraz wysokość zaliczki: 73 000,00 zł wpłata do 07.04.2021 r.
 7. Termin przeprowadzenia rokowań: 12.04.2021 r. godz. 10.00.
 8. Forma zbycia w/w nieruchomości: Sprzedaż w formie rokowań.
 9. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 22.07.2020 r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się 14.10. 2020 r., oba zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Nieruchomość zlokalizowana jest z dala od zabudowań. Kształt działki korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma. Posiada bezpośredni dojazd z drogi publicznej. Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna. Działka zabudowana jest budynkiem byłej szkoły z oddziałem przedszkolnym, w części piętrowym, całkowicie podpiwniczonym z dachem płaskim, w drugiej części parterowy w niewielkiej części podpiwniczony z dachem płaskim. Stopień zużycia technicznego budynku wynosi 35%.  Rokowania w sprawie w/w nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – pokój nr 18).

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą zaliczkę do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty zaliczki należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej 
w następujący sposób: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości 
w Jabłonce
” w terminie do dnia 7kwietnia 2021 r. włącznie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. datę sporządzenia zgłoszenia;
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. proponowaną cenę.

Zgłoszenie musi być czytelne i nie może budzić wątpliwości co do jego treści.

Do zgłoszenia złożonego w zamkniętej kopercie należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest przedłożenie Komisji Przetargowej:

 1. dowodu wpłaty zaliczki w oryginale;
 2. dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. oświadczenia, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym, prawnym oraz stanem technicznym obiektu;
 4. nr rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań.

W przypadku osób prawnych ich przedstawiciele winni nadto przedłożyć aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru dla danego podmiotu i pełnomocnictwo
w oryginale.

W przypadku udziału w rokowaniach jednego z małżonków należy dodatkowo przedłożyć pełnomocnictwo współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach na wszystkich jego etapach.

W stosunku do ustalonego w wyniku rokowań nabywcy zaliczkę w wysokości 73 000,00 zł zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a w razie uchylenia się przez niego od zawarcia umowy zaliczka przepada na rzecz sprzedawcy. Pozostałym uczestnikom wpłacona zaliczka zostanie zwrócona. 

Nabywca zobowiązany jest uiścić całość zaoferowanej ceny, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, nie później niż trzy dni robocze przed dniem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Branice p. 17 ( I piętro) lub pod numerem telefonu: 77 4868 250 wew. 17.