Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-02-09 - SZBGK.ZP.1.3.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ciągnika rolniczego”

Branice, 09.02.2021r.

 

SZBGK.ZP.1.3.2020

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ciągnika rolniczego”

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

  SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, NIP 526-17-40-388

  Uzasadnienie wyboru:

  Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. postępowaniu.
 1. W prowadzonym postępowaniu zostały złożone dwie oferty, które oceniono na podstawie poniższych kryteriów:

  1) Cena ofertowa brutto – 80%
  2)Okres gwarancji –10%
  3)Termin dostawy – 10 %

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji

Liczba pkt w kryterium termin dostawy

Łączna liczba pkt w kryterium cena ofertowa brutto, okres gwarancji, termin dostawy

1

Konsorcjum EFL S.A. i dostawcy URSUS Dystrybucja, którego liderem jest EFL S.A., reprezentowany przez Dariusza Stefaniuka, 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48, bud C-D

60,21 pkt

7,50 pkt

10 pkt

79,71 pkt

2

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, NIP 526-17-40-38846-024 Łubniany

80 pkt

10 pkt

10 pkt

100pkt

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Branice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 09.02.2021r.

Karolina Jaroszewska

Kierownik SZBGK w Branicach