Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-02-03 - BG.6840.1.2021.MM - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki nr 246/4 w miejscowości Branice

Branice, 03.02.2021 r.

 

BG.6840.1.2021.MM

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r. poz. 11) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie

(nr działki ) i KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza
do
przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

Działka nr 246/4

OP1G/00021372/8

2,8418 ha

Branice

(P) teren obiektów produkcyjnych

06.04.2021r.

godz. 11:00

500 000,00 zł  +VAT według obowiązującej stawki

 

75 000,00 zł

wpłata do

31.03.2021r.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Opis: Działka położona jest w strefie peryferyjnej wsi gminnej Branice w sąsiedztwie zabudowy po byłej cegielni oraz sąsiedztwie gruntów ornych. Nieruchomość stanowi grunty orne klasy IVa. Kształt działki korzystny – regularny wielokąt, niweleta płaska. Brak uzbrojenia działki. Nieruchomość  przeznaczona jest na inwestycje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – pokój nr 18).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.