Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-02-01 - BG.6733.10.10.2020.BI - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej n/c projektowanej dla potrzeb zasilenia budynku jednorodzinnego..."

Branice, dnia 01.02.2021r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.10.10.2020.BI
z dnia 01.02.2021 r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej n/c projektowanej dla potrzeb zasilenia budynku jednorodzinnego przy ul. Ogrodowej dz. nr 277/1”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1216/1 i nr 149/33 obręb Branice, gmina Branice.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z poźn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r., poz. 256)

 

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr BG.6733.10.2020.BI z dnia 01.02.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowa sieci gazowej n/c projektowanej dla potrzeb zasilenia budynku jednorodzinnego przy ul. Ogrodowej dz. nr 277/1

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy o sygn.. BG.6733.10.2020.BI, w tym z postanowieniami organów uzgadniających w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17). Urząd Gminy
w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30, a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- stronie internetowej Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl