Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-01-28 - BG.6220.2.39.2020.AW - Zawiadomienie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą..."

 Branice, dnia 22.12.2020r.

Nr BG.6220.2.39.2020.AW

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Branice

dla strony postępowania z nieujawnionym stanem prawnym

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1712) oraz art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Branice

zawiadamia

o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr  ewid.  6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie” wszczętego na wniosek Inwestora Mariusza Kot zam. Jędrychowice 36, 48-140 Branice.

Zapewniając stronie czynny udział w postępowaniu na wdaną decyzję, służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy w Branicach w terminie 14 dni od dnia dokonania się obwieszczenia, t.j. po 14 dniu od dnia ogłoszenia.

Zapewniając stronie czynny udział w postępowaniu, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3, biuro nr 18, w godz. urzędowania.

Zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3f ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W związku z nieujawnionym stanem prawnym nieruchomości (dot. dz. nr 7/2, położonej w obrębie miejscowości Jędrychowice), niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronie do wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach i wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Organu i w miejscowości Jędrychowie. 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie o możliwości zapoznania się z treścią  decyzji w sprawi i staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia..