Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-01-19 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr  7G/21
Wójta Gminy Branice
z dnia 18 stycznia 2021r.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

 

1. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn zm.) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)  oraz uchwały Nr XXVI/263/20 Rady Gminy Branice z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021Wójt Gminy Branice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021roku z zakresu:

 1. działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 2. nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 

2. Z osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2021 zostanie utworzona Baza kandydatów na członków komisji konkursowych.

Z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, o ile pozwoli na to liczba zgłoszonych kandydatów, Wójt Gminy Branice powoła do komisji konkursowej na określone zadanie dwie osoby, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.

Członkowie komisji informowani są o powołaniu do komisji i o terminie posiedzenia poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej www.bip.branice.pl oraz www.branice.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/ Otwarte konkursy ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

3. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych:

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

 

4. Zadania komisji konkursowej:

 1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
 2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
 3. proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
 4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Branice celem podjęcia decyzji.

 

5. Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2021 upływa z dniem 25 stycznia 2021r.

Formularz zgłoszeniowy kandydata należy składać osobiście w sekretariacie urzędu Gminy w Branicach lub pocztą na adres:

Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

Decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozparzenia.

 

6. Zgłoszenie kandydata powinno odbywać się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

Załączniki

PDFZarządzenie Nr 7G-21.pdf