Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-12-31 - BG.6220.2.19.2020.AW - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa instalacji gospodarki obiegu..."

Branice, dnia 28.12.2020r.

 

 

 

Obwieszczenie Nr BG.6220.2.19.2020.AW

o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

 

BG.6220.2.19.2020.AW

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Gliwicach
ul. Robotnicza 2
44-100 Gliwice

 

dot. pisma nr GL.ZZŚ.1.435.133.2020. TM z dnia 25.11.2020r.

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2020r. poz. 256) działając na wniosek Inwestora BZK ENERGY Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa przesyłam uzupełnienie Karty Informacyjnej z dnia 15.12.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.12.2020r.) celem ujednolicenia akt sprawy. Uzupełnienie zostało sporządzone przez Inwestora w odpowiedzi na pismo z dnia 07.12.2020r nr BG.6220.2.16.2020.AW w którym to Wójt Gminy Branice wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia Karty Informacyjnej. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o informację, czy podtrzymujecie Państwo swoje stanowisko wyrażone w piśmie nr GL.ZZŚ.1.435.133.2020. TM z dnia 25.11.2020r.

 

 

Załącznik:

  1. Pismo z dnia 23.10.2020r.
  2. Uzupełnienie KIP + CD

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
  3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice

 

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Pan Marek Pituła
  2. a/a.