Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-12-15 - BG.271.11.2020.BS - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice”

Branice, 15.12.2020r.

 

BG.271.11.2020.BS  

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z póź. zm. - Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

 

Naprzód sp. z o.o.
ul. Raciborska 144b

44 – 280 Rydułtowy

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. postępowaniu.

 

2. W prowadzonym postępowaniu została złożona jedyna oferta, która nie podlegała odrzuceniu i została oceniona na podstawie poniższych kryteriów:

1) cena ofertowa brutto – 60% - maksymalna ilość punktów 60

2) termin płatności – 40% - maksymalna ilość punktów 40

 

 

Lp.

Nazwa i adres
wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena
ofertowa  brutto

Liczba pkt
w kryterium termin
płatności

Łączna liczba pkt

1

Naprzód sp. z o.o.

ul. Raciborska 144b

44 – 280 Rydułtowy

60

40

100

 

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Branice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.12.2020r.