Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-11-27 - Protokół z konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Branice, dnia 27.11.2020r.

 

 

Protokół z konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73G/19 Wójta Gminy Branice z dnia 16 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 w terminie od dnia 23 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ww. Programu.

Dnia 16 października 2020 r. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy umieszczono ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu. Opinie i uwagi można było zgłaszać pisemnie na „Formularzu zgłoszenia uwag” do sekretariatu Urzędu Gminy Branice lub przekazać drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice w terminie określonym do dnia 13 listopada 2020 r.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag, opinii i wniosków do przedstawionego projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/15/11  Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy.

 

 

Branice, 27 listopada 2020 r.

 

Sporządziła: Beata Nowak

 

Wójt Gminy Branice

/-/Sebastian Baca