Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedszkole Publiczne w Bliszczycach

 

Przedszkole Publiczne w Bliszczycach
48-140 Branice
tel. 4868 039

Dyrektor :
Nowińska Halina

Przedszkole jednoodziałowe
 
                       STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  
 
 
                                                                        § 1
 
 
 1. Nazwa przedszkola brzmi :
1). Przedszkole Publiczne w Bliszczycach   
 Jest placówką oświatowo- wychowawczą działająca jako jednostka budżetowa.
2). Organem prowadzącym jest Rada Gminy .
3). Na wniosek dyrektora i Rady Rodziców organ prowadzący może nadać imię.
4). Przedszkole mieści na terenie wsi Bliszczyce   w budynku jednopiętrowym
      i zajmuje parter.
 1. Na pieczęci nazwa używana jest w pełnym brzmieniu:
                              Przedszkole Publiczne w Bliszczycach 
                                        REGON -   530585177
                                                                 
                                                                                         
                                                                        § 2
 
1.       Statut przedszkola określa :
      1). Cele i zadania przedszkola :
           a). objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz
                 optymalnych warunków dla prawidłowe rozwoju ,
            b). udzielanie rodzicom pomocy psychologiczno- pedagogicznej ,
            c). stymulowanie rozwoju wychowanka 
            d). umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, językowej
                  i religijnej.
2.       Przedszkole pomaga w kształtowaniu i rozwijaniu aktywności dziecka wobec siebie
innych i otaczającego świata .
a). wspomaga indywidualny rozwój dziecka ,
b). współdziała z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
c). przygotowuje dziecko do podjęcia nauki szkolnej.
           d). Przygotowuje dziecko do podjęcia nauki szkolnej.
3.       W czasie przebywania dzieci w przedszkolu opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel,
       któremu pomocą służy personel pomocniczy.
4.       Bezpieczną drogę do przedszkola i powrót do domu zapewniają dzieciom rodzice,  
opiekunowie lub osoby przez nie upoważnione zapewniając odpowiedzialność prawną.
 
                                                         § 3   
 
       Statut przedszkola określa :
1.       Szczegółowe kompetencje organów przedszkola , którymi są :
a). dyrektor przedszkola :
-          wybierany drogą konkursu lub powierzenia przez organ prowadzący.
-          dyrektor kieruje, reprezentuje placówkę na zewnątrz i sprawuje nadzór nad pracownikami.
-          sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania pro-zdrowotne .
-          ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce.
-          Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą placówki oraz przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy przedszkola .
-          Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie , a także organizuje obsługę administracyjną i i gospodarczą przedszkola,
-          Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
-          Dyrektor jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w placówce nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami,
-          występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców w sprawie
     odznaczeń , nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
      pracowników przedszkola,
-          w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców i innymi organami
sprzyjającymi placówce.   
           b). Rada Rodziców 
-          organ działający społecznie na rzecz placówki .
-          współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
2.       Rada Rodziców wybiera się na zasadach przyjętych przez ogół rodziców .
-          powołana Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności ,
który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i wybiera przewodniczącego Rady.
-          Rada Rodziców ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania
                       placówki do organu nadzór nad przedszkolem .
-          do Rady Rodziców wybiera się lub zgłaszają się sami rodzice na pierwszym    
                        zebraniu z rodzicami w roku szkolnym .
-          Rada Rodziców opracowuje plan swej działalności na bieżący rok szkolny .
-          zebrania Rady Rodziców są protokołowane .
-          Rada rodziców może gromadzić fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności statutowej placówki.   
3.       Organy przedszkola współdziałają ze sobą :
-          dają każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji
                        w ramach swoich kompetencji określonych ustawą.
-          dążą do współdziałania w sprawach opieki i kształcenia dzieci.
-          współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych
warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu placówki.  
4.       Sprawy rozwiązywane są drogą jawności , dialogu i taktu. Sprawy sporne nie
                 rozstrzygnięte jak wyżej – rozstrzyga organ prowadzący.
                                                                         
 
 
 
                                                         § 4       
    .
Organizację pracy przedszkola reguluje arkusz organizacyjny .
 
 
                                                                     
                                                                       § 5 
 
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb , zainteresowań , uzdolnień , stopnia i rodzaju niepełnosprawności.  
 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 .
 2. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być niższa.
 3. Przedszkole jest przedszkolem jednooddziałowym .
 4. W miarę potrzeb może być utworzony oddział integracyjny . Liczba dzieci w oddziale
integracyjnym nie może przekraczać 15-20 dzieci w tym 3-5 niepełnosprawnych .
 
 
                                                                    § 6  
 
 
 1. Praca wychowawczo – dydaktyczno i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie
       programu opracowanego w oparciu o podstawę programową wychowania
        przedszkolnego.
 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut .
 2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo , w szczególności nauki języka obcego,
nauki religii i zajęć rewalidacyjnych i innych , powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić :
1). z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut 
      2). z dziećmi w wieku 5-6 lat ok. 30 minut
4.W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla
    dzieci sprawnych inaczej.  
 1. Sposoby dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne 
Przepisy .
  
 
 
                                                               § 7   
 
1.       Przedszkole jest przedszkolem jednoodziałowym .
   2.   Organ prowadzący ma zapewnić placówce sprawowanie bezpośredniego nadzoru  
   tj. dyrektor musi być w placówce. 
 
                                                                  § 8  
 
       
1.       Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora .
2.       Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole:
1.       w arkuszu organizacji określa się w szczególności czas pracy poszczególnych oddziałów .
2.        liczbę pracowników przedszkola.
3.       liczbę godzin pracy.
 
 
                                                
                                                           § 9  
 
1.       Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora , w porozumieniu z rodzicami i personelem przedszkola , z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny.
2.       Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel , któremu powierzono opiekę nad dziećmi w oddziale ustala rozkład dnia z uwzględnieniem
                 potrzeb i zainteresowańdzieci .
 
 
                                                       
                                                                     § 10          
 
1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
2.       Dzienny czas pracy przedszkola ustalony prowadzący na wniosek dyrektora i Rady
      Rodziców nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie i musi zapewnić czas na
       realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
3.       Organizacja p[racy przedszkola może ulegać zmianom na wniosek dyrektora i Rady
Rodziców.
4.       Zasady odpłatności za wyżywienie oraz dodatkowe świadczenia ustalają rodzice  
w porozumieniu z dyrektorem.  
 
                         
                                                     § 11
 
   Pracownikami przedszkola są : dyrektor , nauczyciel, pracownicy obsługi.  
1.       Nauczyciel :
1). Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie
     powierzonych wychowanków.
2). Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności ,
     zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych , do optymalnej
     aktywności dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.
3). Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na
     poznanie samego siebie , otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturowej
     i przyrodniczej wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
4). W pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem ,
      lekarzem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu  
      problemów.
    2 . Pracownicy obsługi : woźna oddziałowa
              1). codziennie sprzątanie : zamiatanie, odkurzanie sali i innych pomieszczeń ,
                    ścieranie kurzu ze sprzętów, zabawek , pomocy dydaktycznych , parapetów
                    półek na prace indywidualne , szafek.
      2).mycie umywalek, sedesów z użyciem środków dezynfekcyjnych .
      3). sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych .  
      4). zmywanie , pastowanie, froterowanie parkietu w miarę potrzeby częściowo  
           ( raz na dwa tygodnie całość ).
      5). utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do
           sprzątania .
      6). estetyczne podawanie posiłku.
     7). podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia . 
      8). pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.
      9). mycie po posiłku .
    10 ). zmiana fartucha i używanie opaski na włosy podczas podawania posiłku .
     11). pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami
            gimnastycznymi i wyjściem na dwór .
      12). opieka w czasie spacerów i wycieczek
      13). pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety.
       14). udział w przygotowaniu pomocy do zajęć
       15). udział w dekorowaniu. 
       16). sprzątanie po „ małych przygodach”.
        17).pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających przestrzeganie       
                         -   odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych
                              pobranych do utrzymania czystości ,
                          - zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.
                          - odpowiedzialność i dbałość o powierzony sprzęt.   
 
 
                                     § 12  
  
                       Nie dotyczy
 
 
                                      § 13   
 
 
1.       Dyrektor powierza oddział jednemu nauczycielowi .
2.       Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy opiekę sprawuje jeden nauczyciel .
 
 
                                                                             § 14.
 
1.       Jeżeli zaistnieje potrzeba umieszczenia w przedszkolu dzieci sprawnych inaczej może być utworzony oddział integracyjny , w którym należy zatrudnić specjalistę lub pomoc nauczyciela.
 
 
 
                                                                       § 15.  
        
 1. Zadania dla nauczyciela :
1).Dostarczenie wiedzy pedagogicznej i uwrażliwienie na potrzeby dziecka, o 
    postępach, wskazując osiągnięcia , powodzenia i podejmowane próby . Mobilizuje
    możliwości i potencjał rodziny oraz wspiera działalność wychowawczą rodziny .
    Uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunek i zakres zadań realizowanych w   
     przedszkolu i w domu. 
 1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych
      mu wychowanków . Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności ,
      zainteresowania , dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej
      aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy. Wspiera rozwój    
     poznawczej aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego
     siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej
     o zasób jego własnych doświadczeń.
 1. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne 
( szczegóły są określone odrębnymi przepisami). 
 1. W pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem,
lekarzem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
2.       Nauczyciel organizuje spotkania dla rodziców lub prawnych opiekunów w formie :
-          „ otwarte” zajęcia
-           rozmowy z dziećmi
-          wspólne szkolenia z fachowcami .
-           wyjazdy na wycieczkę , pikniki wspólnie z rodzicami , 
-          zebrania informacyjne ,kącik dla rodziców , skrzynka uwag
zeszyt szybkiej i pilnej korespondencji.
 
 
                        §16  
 
1.       Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6lat .
2.       Dziecko , któremu odroczono rozpoczęcie spełnienie obowiązku szkolnego,
może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w którym ukończy 10 lat.
3.       Przedszkole zapewnia wychowankom :
1.       prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego – edukacyjnego
uwzględniając zasadę :  
-          zaspakajanie potrzeb dziecka  
-          aktywności
-          indywidualności
-          organizowania życia społecznego
-          integracji
 
 
   2.W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej .
3.       Wychowankowie mają mieć zapewnione życzliwe i podmiotowe traktowanie ,
Ochronę i poszanowanie ich godności osobistej .
             4.Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od nieszczęśliwych wypadków ,
                 a opłatę wybierają i uiszczają bądź opiekunowie na początku roku szkolnego .
 
         
                                                                     § 17.
 
    1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z innymi przepisami .
    2 Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy .
    3.Za wyżej wymienione przepisy i ich prawidłowe prowadzenie odpowiada Zespół
       Obsługi Oświaty Kultury i Sportu z siedzibą w Branicach oraz dyrektor placówki .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
                 
                                         
 
               
                                   STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
                                                           W Bliszczycach 
                                             
                   Nie jest sprzeczny z ramowym statutem przedszkola publicznego .
 
 
 
 
     Pieczęć Wójta               Pieczęć wizytatora                     Pieczęć dyrektora placówki
 
 
Wójt mgr Józef Małek             st. Wizytator                            Dyrektor Przedszkola
 
 
Zarząd Gminy Branice           mgr Halina Sak                            mgr Halina Nowińska  
                                                                                                         
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedszkole Publiczne                           ANEKS NR
   W Bliszczycach                                z dnia 01.09.2002r
                                         do Statutu Przedszkola Publicznego w Bliszczycach 
 
 
 
 
§1. W Statucie Przedszkola Publicznego   uchwalonym przez organ prowadzący , dyrekcję przedszkola i Radę Rodziców w dniu 19.02.2001r. wprowadza się zmiany : 
 
              
 I.    Zmienia się brzmienie w §6 ust. 3
      1.   Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być
          prowadzone dodatkowe zajęcia ( rytmika, język obcy, religia, rewalidacja).
2.       §6
   Organizacja zajęć dodatkowych uwzględnia w szczególności potrzeby i
    możliwości rozwoju dzieci. 
               3.do §6. ust. 1 dodaje się :
                   W przedszkolu może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna
              6.      inne wg odrębnych przepisów.
         §2. Powyższe zmiany zostały uchwalone w trybie §......   przedmiotowego statutu .
         Powyższe zmiany zostały dokonane w trybie §......... Zarządzenia Nr .....MEN
          Z dnia ...............   Dz. Urz. ...... Nr ..
       § 3. Zmiany wchodzą w życie w dniu 01.09. 2002r.      
 
 
 
 
 
                        Zatwierdzam 
 
                             Wójt  
                       Mgr Józef Małek                                                   Dyrektor Przedszkola 
                    Zarząd Gminy Branice                                                mgr Halina Nowińska         
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           Niniejszy Statut opracowano w oparciu o :
 
 *Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty \ Dz. U. z 1991r. Nr. 95 poz.   
   425 i z 1992r Nr 26 poz. 113 \ z późniejszymi zmianami .
             *Ustawę z dnia 26. stycznia 1982r Karta Nauczyciela \ Dz. U. z 1982Nr. 3 poz. 19
                \ późniejszymi zmianami \.
               * Zarządzenie MEN z dnia 6 października 1992r w sprawie ramowego statutu                  
                   przedszkola publicznego \ Dz. Urz. Nr.7 poz. 35 \.
                *Zarządzenie MEN z dnia 11 kwietnia 1992r.w sprawie minimum programowego
                 wychowania przedszkolnego oraz zestawu dopuszczonych do użytku programów
                 wychowania \ M.P. Nr. 12 poz. 86.
                *   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18. 09. 1992r w sprawie szczegółowych
                 zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na działalność dydaktyczną i
                opiekuńczo- wychowawczą przedszkoli oraz szkół publicznych prowadzonych
                 osoby prawne przez i fizyczne \ Dz. U. Nr. 71. poz. 354\.
                 *Rozporządzenie MEN z dnia 17. sierpnia 1992r w sprawie ogólnych przepisów            
                  bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych \ Dz. U. z 1992r .
                  Nr. 65 poz. 331.
                  *Rozporządzenie MEN z dnia 9 maja 1992r w sprawie warunków przyjmowania
                     uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do
                     innych | Dz. U. z 1992r. Nr 42 poz. 186 \.
                   *Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992r w2 sprawie warunków i sposobu
                      organizowania nauki religii w szkołach publicznych \ Dz. U. 1992r Nr. 36 poz.  
                      155 z późniejszymi zmianami .
                    *Rozporządzenie MEN z dnia 24marca 1992r w sprawie organizacji kształcenia
                      umożliwiającego potrzymanie poczucia tożsamości narodowej , etnicznej, 
                      językowej uczniów należących do mniejszości narodowych \ Dz. U. z dnia
                     1992r w sprawie zakresu , organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad
                     uczniami \ Dz. U. Nr. poz. 441\.
                      *Ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym \Dz. U. Nr 16                               
                         poz. 95 .\ z późniejszymi zmianami .
1.Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o Przedszkolu bez bliższego
    określenia , należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Bliszczycach.
2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o Ustawie , należy przez to rozumieć Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.   
     
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Branice
Informację wprowawdził(a) do BIP: Jan Nowak
Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30
Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-08