Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-11-04 - SKO.40.1159.2020.li - Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

Opole, dnia 30.10.2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust.1l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją z 12.08.2020 r. nr SKO.40.1159.2020.li, uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Branice, z 6.04.2020 r. nr BG.6733.2.2020 KF, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zabudowie wieży stalowej, kontenera technicznego wraz z kanalizacją teletechniczną i zasilaniem dla budowy Systemu Łączności Dyspozytorskiej, na działkach nr 316/8 i nr 316/9, obręb Posucice i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze zawiadomienie zostało opublikowane w dniu 30 października 2020 r.

Zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu na stronie BIP Kolegium, na tablicy ogłoszeń w Kolegium oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Branice i miejscowości Posucice.

BW

 

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
Anita Berg

 

 

PDFObwieszczenie_SKO_SKO_40_1159_2020_li_2020_10_30.pdf (240,50KB)