Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-11-03 - BG.271.11.2020.BS - Przetarg niegraniczony na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Branice

Branice, dnia 29.10.2020r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (https://ted.europa.eu)

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524756-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

 

 

Polska-Branice: Usługi związane z odpadami

2020/S 214-524756

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Branice
Adres pocztowy: Słowackiego 3
Miejscowość: Branice
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 48-140
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Sakwerda
E-mail:
Tel.: +48 774868192
Faks: +48 774868230
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.branice.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.branice.pl/564/przetargi.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Branice

 

Numer referencyjny: BG.271.11.2020.BS
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Branice, obejmującej 21 sołectw i 1 przysiółek oraz ich transport i zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także odbiór i zagospodarowanie masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie od mieszkańców gminy Branice zgromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – zlokalizowanym w miejscowości Wysoka.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wyposażenie w/w nieruchomości w pojemniki i/lub worki na odpady komunalne oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie techniczno-sanitarnym, a także zorganizowanie dwa razy w roku każdego roku akcyjnej zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Branice.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Branice, tj.: Bliszczyce, Branice, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Oś, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jędrychowice, Jakubowice, Lewice, Michałkowice, Niekazanice, Przysiółek-Kałduny, Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Kolonia Włodzienin, Wódka, Wysoka oraz ich zagospodarowanie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także odbiorze i zagospodarowaniu masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie od mieszkańców gminy Branice zgromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – zlokalizowany w miejscowości Wysoka, z częstotliwością odbioru i zagospodarowania planowaną nie rzadziej niż raz na kwartał.

Prognozowana ilość odpadów komunalnych, zbieranych w okresie 18 miesięcy od 1.1.2021 do 30.6.2022, na terenie gminy Branice, wyniesie w rozbiciu na poszczególne frakcje:

1. Odpady wielkogabarytowe – 150 Mg;

2. Odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji – 230 Mg;

3. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 12 Mg;

4. Odpady budowlano-remontowe – 100 Mg;

5. Przeterminowane leki – 0,200 Mg;

6. Odpady niesegregowane – 1800 Mg;

7. Odpady z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i metale – 180 Mg;

8. Opakowania ze szkła – 100 Mg;

9. Opakowania z papieru i tektury – 13 Mg;

10. Popiół – 800 Mg.

Zestawienie ilości przyjętych odpadów do punktu PSZOK w Wysokiej w okresie styczeń–wrzesień 2020 r. na podstawie wartości szacunkowych:

1) papier i tektura 0,00 Mg;

2) opakowania ze szkła 0,050 Mg;

3) tworzywa sztuczne 0,00 Mg;

4) odzież i tekstylia – 0,5 Mg;

5) metale – 0,00 Mg;

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 0,100 Mg;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 6,5 Mg;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1,6 Mg;

9) zużyte baterie i akumulatory 0,00 Mg;

10) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia – 0,010 Mg;

11) zużyte opony 0,700 Mg;

12) materiały izolacyjne – 0,3 Mg;

13) odpadów budowlane i rozbiórkowe 6,0 Mg;

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki – 0,00 Mg.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić ilości odpadów komunalnych, które zostaną zgromadzone na terenie PSZOK-u w okresie obowiązywania umowy. W tej sytuacji zarówno zamawiający, jak i wykonawcy biorący udział w postępowaniu w swoich szacunkach mogą opierać się wyłącznie na danych archiwalnych, własnej wiedzy i doświadczeniu.

Szacunkowa ilość worków do selektywnej zbiórki, podlegająca dystrybucji w okresie 18 miesięcy wynosi ok. 25 000 szt., szacunkowa ilość worków czarnych do zbierania odpadów zmieszanych wynosi ok. 25 000 szt.

Więcej informacji na temat przedmiotu zamówienia znajduje się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ).

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 30/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

 

1) zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień wybranemu wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp;

2) zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, które będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;

3) zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Zamawiający nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, zawarcia umowy ramowej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, ograniczeń ubiegania się o zamówienie publiczne wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w oparciu o przepisy ustawy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności technicznej (potencjału technicznego) lub zawodowej:

1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

1.1.1. wykonawca winien być podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych, których rodzaje zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1) na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z przepisami art. 50, ust. 1 pkt 7b) w zw. z ust. 2 i 3 ustawy o odpadach,

1.1.2. wykonawca winien być podmiotem uprawnionym do transportu odpadów, których rodzaje zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1), zgodnie z przepisami art. 50, ust. 1 pkt 5b w zw. z ust. 2 i 3 ustawy o odpadach,

1.1.3. wykonawca winien być podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z przepisami art. 50, ust. 1 pkt 3b w zw. z ust. 2 i 3 ustawy o odpadach oraz wypełnić obowiązek informacyjny wobec wójta gminy Branice, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym w szczególności art. 45,

1.1.4. wykonawca winien być uprawniony do zbierania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach we wskazanej lokalizacji;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

1.2.1. wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy;

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

1.3.1. wykonawca winien dysponować lub będzie dysponował, w celu realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy:

1.3.1.1. min. 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Branice,

1.3.1.2. min. 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Branice,

1.3.1.3. min. 1 pojazdem bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych odpadów w workach (skrzyniowy lub wywrotka),

1.3.1.4. min. 1 pojazdem do odbioru odpadów niebezpiecznych,

1.3.1.5. min. 1 pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami komunalnymi,

1.3.1.6. bazą magazynowo-transportową spełniającą wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

1.3.2. wszystkie pojazdy winny być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych;

1.3.3. wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi pojazdami przeznaczonymi do transportu odpadów, zarejestrowanymi i dopuszczonymi do ruchu, posiadającymi aktualne ubezpieczenie OC, badania techniczne oraz świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

1.3.4. pojazdy winny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/12/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/02/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/12/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

 

Urząd Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, POLSKA, w sali konferencyjnej na I piętrze.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

I kwartał 2022 r.

 

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, w tym:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.1. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z pózn. zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem oraz zgodnie z przepisami art. 50 ust. 1 pkt 7b ustawy o odpadach;

1.2. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru BDO – zgodnie z przepisami art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach;

1.3. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (stanowiący integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO), zgodnie z przepisami art. 50 ust. 1 pkt 3b ustawy o odpadach, potwierdzający, że wykonawca jest podmiotem uprawnionym do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

1.4. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg załącznika nr 6 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1.6. wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy w celu realizacji zamówienia oraz informacją o posiadanej bazie magazynowo-transportowej wraz z informacją o podstawie dysponowania nimi – wg załącznika nr 7 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem upływu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz, z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami...

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Terminy wniesienia odwołania.

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust. 5, tj. przesłanie kopii odwołania nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

7.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-627
Państwo: Polska
E-mail:
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2020

 

 

 

 

Załączniki

 

ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_2197856f-7ee0-4532-ab67-d32c60ad4657.asc (700,00)