Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-09-21 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice obejmującego obszar położony w sołectwie Branice wraz prognozą oddziaływania na środowisko

Branice, dnia 21.09.2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY BRANICE

Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2020 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice obejmującego obszar położony w sołectwie Branice wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293, ze zm.) na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice obejmującego obszar położony w sołectwie Branice, do którego sporządzenia Rada Gminy Branice przystąpiła uchwałą Nr XVI/139/19 Rady Gminy Branice z dnia 18 listopada 2019 r., wraz prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 28.09.2020 roku do 28.10.2020 roku,

w Urzędzie Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice,  pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się w Urzędzie Gminy Branice przy ul. Słowackiego 3, w sali konferencyjnej, w dniu 5 października 2020 r., o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie zmiany studium może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Branice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2020 roku, jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e_mail:

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko  albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Branice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Branice, dodatkowo Rada Gminy Branice.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Wójta Gminy Branice danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania zmiany studium, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania zmiany studium, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Wójta Gminy Branice.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48 – 140 Branice.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Branice.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://bip.branice.pl/7/urzad-gminy-branice.html