Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-09-09 - BG.6220.2.10.2020.AW - Obwieszczenie o wezwaniu Pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji gospodarki obiegu..."

Branice, dnia 08.09.2020r.

BG.6220.2.10.2020.AW

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w toku postępowania  administracyjnego  toczącego się na wniosek planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: BZK ENERGY Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Marka Pituła Bartkowiaka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji gospodarki obiegu zamkniętego - Biogazowni rolniczej biometanowej w miejscowości Branice” przewidzianego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 246/4 obręb Branice, Wójt Gminy Branice

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

  • o wezwaniu Pełnomocnika Inwestora pismem nr BG.6220.2.9.2020.AW z dnia 08.09.2020 r. do złożenia wyjaśnień i uzupełnień materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w powyższej sprawie.

Z treścią pisma jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, biuro nr 4.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie/udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
  3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice