Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-08-21 - BG.6220.2.6.2020.AW - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Branice, dnia 19.08.2020r.

 

Obwieszczenie Nr BG.6220.2.6.2020.AW

o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

 

BG.6220.2.6.2020.AW

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Głubczycach

ul. Grunwaldzka 1b

48-100 Głubczyce

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2020r. poz. 256) przesyłam w załączeniu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną.

Proszę o zaopiniowanie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowa instalacji gospodarki obiegu zamkniętego – Biogazowni rolniczej biometanowej w m. Branice”, realizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 246/4 obręb Branice.

Powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne.

W przypadku opinii sugerującej potrzebę wykonania raportu – proszę o ustalenie jego zakresu.

 

Inwestor: BZK ENERGY Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

Załączniki:

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  2. Karta Informacyjna o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  3. Uzupełnienie KIP
  4. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  5. Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
  3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice

 

Otrzymują:

  1. Pan Marek Pituła
  2. a/a.