Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-08-11 - BZP nr 560149204-N-2020 - Ogłoszenie o zmianie umowy zamówienia na zadanie: Docieplenie stropodachów, poddasza oraz ścian zewnętrznych wraz z remontem schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymiana poszycia dachowego i częściowa wymiana..."

Branice, dnia 11.08.2020r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

Ogłoszenie nr 560149204-N-2020 z dnia 11-08-2020 r.
Branice: Docieplenie stropodachów, poddasza oraz ścian zewnętrznych wraz z remontem schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymiana poszycia dachowego i częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przedszkola przy ul. 1 maja 6 w Branicach oraz przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Branicach wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: “Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna; Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 510879-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510069246-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48-140  Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): http://bip.branice.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.branice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Docieplenie stropodachów, poddasza oraz ścian zewnętrznych wraz z remontem schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymiana poszycia dachowego i częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przedszkola przy ul. 1 maja 6 w Branicach oraz przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Branicach wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BG.271.2.2020.BS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku, remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przebudowa i rozbudowa części wewnętrznej instalacji gazu w budynku przedszkola w miejscowości Branice przy ul. 1 Maja 6, na działce nr 147/1 w Branicach. Powyższe prace związane są z remontem elewacji i dociepleniem obiektu. Prace obejmować będą także remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz montaż nowego kotła zasilanego paliwem gazowym. W ramach powyższych prac przewiduje się następujący zakres robót do wykonania: - skucie tynku, - demontaż rynien i rur spustowych, - demontaż pokrycia dachowego z elementami występującymi na dachu, - skucie opaski betonowej wokół budynku wraz z wylewką betonową od strony południowej, oraz podestu betonowego od strony północnej, - wymiana okien piwnicznych i na strychu, - wymiana skrzynki gazowej, - wykonanie izolacji w systemie ETICS, - docieplenie styropapą o grubości 20 cm (λ =0,040) stropodachu nad wejściem do przybudówki oraz przybudówki granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm, - docieplenie poddasza przy pomocy wełny mineralnej gr 20 cm (λ =0,035), - nałożenie tynku silikonowego oraz tynku imitującego drewno, - wymiana pokrycia dachowego na blachę na rąbek stojący wraz z wymianą wyłazów oraz montażem nowych ław i płotków przeciwśniegowych, - wymiana parapetów na wykonane z blachy powlekanej grubości 0,7mm, malowane w kolorze RAL 7024, - wymiana rynien i rur spustowych na wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024, - montaż instalacji odgromowej, - wymiana kratek stropodachu, - wymiana drzwi zewnętrznych od strony północnej i wschodniej, na aluminiowe, ocieplone w kolorze szarym, bez przeszklenia, - remont schodka zewnętrznego przy wejściu do przybudówki, od strony wschodniej (stopnień wykonać z granitu płomieniowanego, a podstopnicę z granitu szlifowanego o grubości 2 cm), - remont schodów zewnętrznych przy wejściu do części kuchennej, od strony północnej, poprzez skucie istniejących płytek i obłożenie ich płytami z granitu o grubości 3 cm (stopnie wykonać z granitu płomieniowanego, a podstopnice z granitu szlifowanego o grubości 2 cm), remont murka przy schodach zewnętrznych w wymianą balustrad na nowe wykonane ze stali w kolorze szarym, montaż nowego zadaszenia za szkła, - wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych, na aluminiowe, ocieplone w kolorze szarym (dopuszcza się drzwi z przeszkleniem) oraz remont schodka zewnętrznego (stopnień wykonać z granitu płomieniowanego, a podstopnicę z granitu szlifowanego o grubości 2 cm) oraz wykonanie zadaszenia ze szkła nad wejściem głównym, - remont schodów wewnętrznych wraz z ich zabudową od dołu materiałem ognioodpornym (o klasie nie mniejszej niż EI 30) oraz wymiana drewnianej ścianki przy schodach na parterze i zastąpienie jej ścianką z płyt gipsowo – kartonowych (o odporności ogniowej nie mniejszej niż EI60), - wykonanie opaski wokół budynku (w części) wraz z wylewką betonową od strony południowej oraz podestu od strony północnej na wykonane z kostki betonowej zakończonej oberżami, - przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z wymianą kotła na zasilany gazem.

II.4) Główny kod CPV: 45321000-3
Dodatkowe kody CPV:
45443000-4,
45421100-5,
45262100-2,
45332200-5,
45310000-3,
45453000-7,
45442100-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
20.04.2020r.-31.07.2020r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/07/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana wartości zamówienia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wystąpienie okoliczności skutkujących potrzebą zmiany przedmiotu zamówienia z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, skutkujących zredukowaniem zakresu prac planowanych i zmianą wartości przedmiotu zamówienia.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość przedmiotu zamówienia po zmniejszeniu wynosi: 359.903,82 zł brutto (redukcja o 3.885,13 zł brutto).