Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-08-06 - Zarządzenie nr 50G-20 Wójta Gminy Branice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwał

Branice, dnia 05.08.2020r.

 

 

 

Zarządzenie nr 50G/20
Wójta Gminy Branice
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwał

 

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Nr XXIII/209/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Branice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 2486)

Wójt Gminy Branice
zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał:

1) uchylająca Uchwałę nr XXXIX/405/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Przedmiotem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice, na których powstają odpady komunalne na temat zmian w uchwałach, o których mowa w § 1.

 

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 6 sierpnia do 20 sierpnia 2020 roku.

 

§ 4. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

1) zamieszczenie projektów uchwał na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Branice (www.bip.branice.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach (www.branice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu;

2) zebranie składanych pisemnie uwag (zalecane jest wykorzystanie formularza stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia) oraz propozycji na temat projektów uchwał wnoszonych za pomocą:

- poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice,

- składanych bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach.

- poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres: ug@branice.pl

 

2. W każdym przypadku o zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag i wniosków do Urzędu.

§ 5. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji.

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Pracownikowi ds. ochrony środowiska
i gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach, Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach.

 

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

Załączniki