Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-07-28 - BG.6220.1.22.2020.AW - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice – Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241O w miejscowości..."

Branice, dnia 24.07.2020r.

BG.6220.1.22.2020.AW

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) mając na uwadze art. 3 pkt 11, 38, 85 ust.3, 74 ust. 3, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283),

 

podaje do publicznej wiadomości informacje oraz zawiadamiam strony postępowania o:

 

wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sygn. akt  BG.6220.1.21.2020.AW w dniu 24.07.2020r. dla inwestycji:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice – Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241O w miejscowości Lewice”

wydanej na wniosek Powiatu Głubczyckiego ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020r., poz. 2566 z późn. zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, biuro nr 4, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 129 § 2 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Zastępca Wójta

Katarzyna Herbut

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
  3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lewice i Michałkowice