Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-07-02 - BG.6220.1.20.2020.AW - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice – Michałkow..."

Branice, dnia 30.06.2020r.

 

BG.6220.1.20.2020.AW

 

OBWIESZCZENIE

 o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Na podstawie art. 10 i 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art.  74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

zawiadamiam  strony

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice – Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241O w miejscowości Lewice”, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 834, 841, 844, 886, 889, 892, 827 obręb Lewice i 1135 obręb Michałkowice wszczętego na wniosek Powiatu Głubczyckiego,  ul. Kochanowskiego 15,  48-100 Głubczyce,

W związku  z powyższym  zgodnie z art. 73 §1 ustawy kpa informuję strony postępowania, o możliwości zapoznania się z całością akt sprawy i wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów  w Urzędzie Gminy w Branicach przy  ul. Słowackiego 3, biuro nr 4 w godzinach urzędowania - w terminie siedmiu  dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Zastępca Wójta

Katarzyna Herbut

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
  3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lewice i Michałkowice