Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zakres załatwianych spraw, terminy i opłaty skarbowe

  

Informacja dotycząca zakresu załatwiania spraw przez organ podatkowy   w Urzędzie Gminy Branice.

 I.                   Zakres załatwiania spraw:
 1.      Ustalanie podatków:
a)      rolnego
b)      od nieruchomości
c)      od posiadania psów
d)      leśnego
2.      Zmiany decyzji ostatecznej ustalającej podatek:
a)      rolny
b)      od nieruchomości
c)      leśny
3.      Udzielanie ulg ustawowych w podatku rolnym:
a)      ulgi z tytułu zakupu gruntu
b)      ulgi z tytułu wymiany i scalenia gruntu
c)      „ulgi żołnierskie”
d)      ulgi inwestycyjne
e)      ulgi „odłogowe”
f)        w razie wystąpienia klęski żywiołowej
4.      Udzielanie ulg uznaniowych w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości:
a)      umarzanie zaległości podatkowych
b)      odraczanie terminu płatności podatku i rozłożenie zapłaty podatku na raty
c)      odraczanie i rozłożenie na raty zaległości podatkowej
 5.      Wydawanie zaświadczenia o posiadaniu i wielkości gospodarstwa rolnego
i jego  dochodach
II.                Załatwienie w/w spraw:
1.      wydział finansowy - pok. nr 25 p. II w Urzędzie Gminy Branice
2.      na wniosek strony.
 III.             Sposób załatwienia sprawy:
1.      Wydanie decyzji
2.      Wydanie postanowienia
3.      Wydanie zaświadczenia
IV.              Termin załatwienia sprawy:
1.        wydanie decyzji do 1 lub 2 miesięcy
2.        wydanie zaświadczenia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni
V.                 Opłata skarbowa:
1.   Pobieranie opłaty skarbowej:
a)      od podania w sprawie udzielenia ulg w podatkach w wysokości 5zł.
b)      od podania na stwierdzenie gospodarstwa rolnego w wysokości 5 zł
c)      od zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego w wysokości 11 zł.
d)      od weksla:
-         wymieniającego sumę wekslową od każdych pełnych lub rozpoczętych
      100 zł. sumy weksla 10 gr.
-         niewymieniającego sumy wekslowej od każdych pełnych lub rozpoczętych 100 zł. kwoty zobowiązania pieniężnego zabezpieczonego wekslem 10 gr.
-         w wypadku gdy kwoty zobowiązania zabezpieczonego wekslem nie da się ustalić 15 zł
 
2.            Zwolnienia od opłaty skarbowej:
a)      podania i załączniki do podań wnoszone przez osoby, które stan
ubóstwa udokumentują organowi mającemu rozpatrzyć podanie, czynności
urzędowe dokonywane na wniosek tych osób, a także wydawanie im zaświadczeń.
                b)    odroczenie terminu płatności podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
o odroczenie terminu płatności podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
na okres do 6 miesięcy)  
VI.              Podstawa prawna:
1. do ustalenia podatku rolnego – art.1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6 ustawy z dnia 15
    listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993r.,Nr 94, poz. 431 ze  
    zm; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2002r., Nr 200 poz. 1680), Komunikatu Prezesa GUS
    w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów.
2. do ustalenia podatku od nieruchomości – art. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia
     15 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r.
      Nr  9, poz. 84 ze zm; ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 200, poz.1683) oraz Uchwały   
      Rady Gminy Branice w sprawie stawek.
1.      do ustalenia podatku od posiadaniu psów – art. 13, 14 ustawy z dnia 15 listopada 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
2.       do ustalenia podatku leśnego – art.1, art. 2 ust. 1 pkt. 1,art. 3, art. 4 , art. 6
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.: Dz. U. Nr 216, poz. 1826), Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.
5. do ulg ustawowych: art. 12,13,13a,13c ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o  podatku rolnym (tekst   jednolity Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm;  ostatnia zmiana: Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1680)
6. do umorzeń zaległości podatkowych: art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
-          Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm; ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 167, poz. 1387 z 2002r.)
7. do odroczeń i rozłożenia na raty: art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
-          Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm; ostatnia zmiana
Dz. U. z 2002r. Nr 167, poz. 1387)
            4.  do wydania zaświadczeń: art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
-          Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm; ostatnia zmiana
Dz. U. z 2002r. Nr 167, poz. 1387)
3.      do pobierania opłaty skarbowej – art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r.
      o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 960 ze zm.) oraz załącznik
      do ustawy o opłacie skarbowej.
4.      zwolnienia z opłaty skarbowej – art.2 ustawy z dnia 9 września 2000r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000r. Nr 86, poz. 960 ze zm.) oraz załącznik
do ustawy o opłacie skarbowej.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Branice
Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Krompiec
Data udostępnienia w BIP: 2004-01-08
Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-08