Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skarbnik Gminy Branice / Kierownik Referatu Finansowego

Skarbnik Gminy Branice
Kierownik Referatu Finansowego

Jamrozik Beata

 

  1. Zakres zadań i odpowiedzialności Skarbnika Gminy – Kierownika Referatu Finansowego obejmuje:

1) Dokonywanie kontroli finansowej, w tym celu Skarbnik przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych.
2) Prowadzenie polityki finansowej Gminy ustalonej przez organ wykonawczy gminy oraz wdrażanie optymalnych metod pozyskiwania dochodów i realizacji wydatków gminy.
3) Organizację i prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej we wszystkich komórkach organizacyjnych gminy.
4) Prowadzenie rachunkowości w Urzędzie zgodnie z przepisami prawa.
5) Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących zobowiązania finansowe oraz informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować.
6) Realizowanie przepisów ustawy: o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu gminnego, o podatkach i dochodach gmin itp.
7) Nadzór i kontrolę finansową w komórkach organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Wójta na wniosek Skarbnika.
8) Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnymi lub lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych – zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
9) Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.

  1. Skarbnik ponosi odpowiedzialność za wykonanie określonych w niniejszym Regulaminie zadań przez następujące stanowiska:

1) Stanowisko ds. realizacji budżetu,
2) Stanowisko ds. podatkowych – księgowa podatkowa,
3) Stanowisko ds. podatkowych oraz spraw pracowniczych,
4) Stanowisko ds. podatków i opłat,
5) Stanowisko ds. podatków, opłat oraz rozliczania podatku VAT,
6) Stanowisko ds. obsługi kasy gminnej,
7) Stanowisko ds. finansów oświaty i realizacji budżetu gminy,
8) Stanowisko ds. finansów oświaty,
9) Stanowisko ds. finansowych oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych.