Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Branice

Wójt Gminy Branice

Baca Sebastian

 

 1. Do zadań Wójta jako kierownika Urzędu w szczególności należy :

1) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalonym przez przepisy o samorządzie gminnym,
2) wydawanie przepisów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Urzędu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
3) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami Urzędu,
4) zapewnienie przestrzegania przepisów prawa przez zatrudnionych w Urzędzie pracowników samorządowych,
5) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 1. Do zadań Wójta należy wykonywanie uchwał Rady i zadań Gminy określonych przepisami prawa, w szczególności:

1) kierowanie przygotowanych wniosków i projektów uchwał pod obrady Rady,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał oraz nadzorowanie wykonania uchwał przez Urząd i gminne jednostki organizacyjne,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym i składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,
4) wykonywanie budżetu Gminy,
5) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrozić interesowi publicznemu oraz przedkładanie Radzie do zatwierdzenia zarządzeń porządkowych wydanych w trybie i na zasadach określonych w przepisach,
6) przedkładanie Radzie sprawozdań ze swej działalności,
7) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady oraz swoich zarządzeń,
8) przyjmowanie w obecności dwóch świadków woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 1. Zadaniem Wójta jest reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz.
 2. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z wyjątkiem zastrzeżonych ustawami do kompetencji innych organów lub osób.
 3. Do zadań Wójta należy wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy oraz organizowanie akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof.
 4. Zadaniem Wójta jest wykonywanie uprawnień kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w  przypadku jego nieobecności.
 5. Wójt powołuje spośród pracowników samorządowych swoich pełnomocników do określonych spraw i zadań oraz do wydawania decyzji administracyjnych.
 6. Zadaniem Wójta jest sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu, czyli nad:

1) Skarbnikiem - Kierownikiem Referatu Finansowego,
2) Sekretarzem - Kierownikiem Referatu Organizacyjno Prawnego,
3) Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego - Kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich,
4) Kierownikiem Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami,
5) Kierownikiem Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,
6) Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej,
7) Kierownikiem Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej,
8) Dyrektorami szkół,  przedszkoli i żłobków.

 1. Zakres zadań i odpowiedzialności Wójta obejmuje nadzór i koordynację działań podejmowanych w celu realizacji zadań Gminy w zakresie:

1) oświaty i wychowania,
2) rozwoju gospodarczego, inwestycji i remontów,
3) rozwoju Gminy i rozwoju regionalnego,
4) własności komunalnej.

 1. Wójt nadzoruje  realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 2. Do zadań Wójta należy nadzorowanie całości spraw związanych z utrwalaniem sesji Rady.