Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-06-02 - BG.6220.1.17.2020.AW - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Branice, dnia 01.06.2020r.

 

BG.6220.1.17.2020.AW

 

Obwieszczenie Nr BG.6220.1.17.2020.AW

o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

 

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Gliwicach

ul. Robotnicza 2
44-100 Gliwice

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2020r. poz. 256) przesyłam w załączeniu wniosek zmieniony w dniu 27 kwietnia 2020r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną.

Zmiana dotyczy rozszerzenia wniosku o działkę nr 827 obręb Lewice.

Proszę o zaopiniowanie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice – Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241O w miejscowości Lewice”, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 834, 841, 844, 886, 889, 892, 827 obręb Lewice i 1135 obręb Michałkowice.

Powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne.

W przypadku opinii sugerującej potrzebę wykonania raportu – proszę o ustalenie jego zakresu.

 

Inwestor: Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 2. Karta Informacyjna o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działki 834, 841, 844 obręb Lewice
 4. Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 5. Opinia z dnia 27.05.2020
 6. Uzupełnienie z dnia 27.04.2020r.

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

 1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
 2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
 3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lewice i Michałkowice

 

Otrzymują:

 1. Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
 2. a/a.