Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-06-02 - BG.6220.1.14.2020.AW - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice..."

Branice, dnia 01.06.2020r.

 

BG.6220.1.14.2020.AW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 poz. 283) mając na uwadze art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 256),

zawiadamiam

że w dniu 24 marca 2020 roku na wniosek Powiatu Głubczyckiego, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, zmieniony w dniu 27 kwietnia 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice – Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241O w miejscowości Lewice”, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 834, 841, 844, 886, 889, 892, 827 obręb Lewice i 1135 obręb Michałkowice.

Zmiana dotyczy rozszerzenia wniosku o działkę nr 827 obręb Lewice.

W oparciu o § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodyoraz art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy wniosek o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia skierowany zostanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Gliwicach.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych
od organu.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 283) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty obwieszczenia, w Urzędzie Gminy
w Branicach ul. Słowackiego 3, biuro nr 4.

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach

2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl,

3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lewice i Michałkowice

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce

2. a/a.