Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-04-22 - BZP nr 510069246-N-2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Branicach wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu”

Branice, dnia 22.04.2020r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

 

Ogłoszenie nr 510069246-N-2020 z dnia 22-04-2020 r.
Gmina Branice: Docieplenie stropodachów, poddasza oraz ścian zewnętrznych wraz z remontem schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymiana poszycia dachowego i częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przedszkola przy ul. 1 maja 6 w Branicach oraz przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Branicach wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
“Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna; Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 510879-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48-140  Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): http://bip.branice.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.branice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Docieplenie stropodachów, poddasza oraz ścian zewnętrznych wraz z remontem schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymiana poszycia dachowego i częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przedszkola przy ul. 1 maja 6 w Branicach oraz przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Branicach wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BG.271.2.2020.BS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku, remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przebudowa i rozbudowa części wewnętrznej instalacji gazu w budynku przedszkola w miejscowości Branice przy ul. 1 Maja 6, na działce nr 147/1 w Branicach. Powyższe prace związane są z remontem elewacji i dociepleniem obiektu. Prace obejmować będą także remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz montaż nowego kotła zasilanego paliwem gazowym. W ramach powyższych prac przewiduje się następujący zakres robót do wykonania: - skucie tynku, - demontaż rynien i rur spustowych, - demontaż pokrycia dachowego z elementami występującymi na dachu, - skucie opaski betonowej wokół budynku wraz z wylewką betonową od strony południowej, oraz podestu betonowego od strony północnej, - wymiana okien piwnicznych i na strychu, - wymiana skrzynki gazowej, - wykonanie izolacji w systemie ETICS, - docieplenie styropapą o grubości 20 cm (λ =0,040) stropodachu nad wejściem do przybudówki oraz przybudówki granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm, - docieplenie poddasza przy pomocy wełny mineralnej gr 20 cm (λ =0,035), - nałożenie tynku silikonowego oraz tynku imitującego drewno, - wymiana pokrycia dachowego na blachę na rąbek stojący wraz z wymianą wyłazów oraz montażem nowych ław i płotków przeciwśniegowych, - wymiana parapetów na wykonane z blachy powlekanej grubości 0,7mm, malowane w kolorze RAL 7024, - wymiana rynien i rur spustowych na wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024, - montaż instalacji odgromowej, - wymiana kratek stropodachu, - wymiana drzwi zewnętrznych od strony północnej i wschodniej, na aluminiowe, ocieplone w kolorze szarym, bez przeszklenia, - remont schodka zewnętrznego przy wejściu do przybudówki, od strony wschodniej (stopnień wykonać z granitu płomieniowanego, a podstopnicę z granitu szlifowanego o grubości 2 cm), - remont schodów zewnętrznych przy wejściu do części kuchennej, od strony północnej, poprzez skucie istniejących płytek i obłożenie ich płytami z granitu o grubości 3 cm (stopnie wykonać z granitu płomieniowanego, a podstopnice z granitu szlifowanego o grubości 2 cm), remont murka przy schodach zewnętrznych w wymianą balustrad na nowe wykonane ze stali w kolorze szarym, montaż nowego zadaszenia za szkła, - wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych, na aluminiowe, ocieplone w kolorze szarym (dopuszcza się drzwi z przeszkleniem) oraz remont schodka zewnętrznego (stopnień wykonać z granitu płomieniowanego, a podstopnicę z granitu szlifowanego o grubości 2 cm) oraz wykonanie zadaszenia ze szkła nad wejściem głównym, - remont schodów wewnętrznych wraz z ich zabudową od dołu materiałem ognioodpornym (o klasie nie mniejszej niż EI 30) oraz wymiana drewnianej ścianki przy schodach na parterze i zastąpienie jej ścianką z płyt gipsowo – kartonowych (o odporności ogniowej nie mniejszej niż EI60), - wykonanie opaski wokół budynku (w części) wraz z wylewką betonową od strony południowej oraz podestu od strony północnej na wykonane z kostki betonowej zakończonej oberżami, - przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z wymianą kotła na zasilany gazem.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45321000-3
 
Dodatkowe kody CPV: 45443000-4, 45421100-5, 45262100-2, 45332200-5, 45310000-3, 45453000-7, 45442100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 273666.29
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: DER-POL Firma Remontowo-Budowlana Dariusz Cieślik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Długa 17 48-100 Bogdanowice
Kod pocztowy: 48-100
Miejscowość: Bogdanowice
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 363788.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 363788.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 363788.95
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.