Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-04-20 - BG.6220.1.9.2020.AW - Informacja o zmianie terminu wydania decyzji dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice – Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241O w miejscowości Lewice”...

Branice,  dnia  20.04.2020r.

 

BG.6220.1.9.2020.AW

 

 

Wg. rozdzielnika

 

Na podstawie art. 36  Kodeksu postępowaniu administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096; dalej jako kpa.) zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice – Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241O w miejscowości Lewice”, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 834, 841, 844, 886, 889, 892 obręb Lewice i 1135 obręb Michałkowice  nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. Powyższe wynika ze skomplikowanego charakteru sprawy (wezwanie Inwestora o uzupełnienie wniosku).

Planowany termin rozpatrzenia sprawy przewiduje się do 23.07.2020r.

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 ustawy Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1;
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie tj. Wójta Gminy Branice

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
  2. a/a.

 

Pozostałe strony postępowania zawiadomione przez obwieszczenie (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz 283) w trybie art. 49 Kpa.

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl,
  3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lewice i Michałkowice