Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-03-26 - Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego" i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

 

OBWIESZCZENIE
Zarząd Województwa Opolskiego

na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1369, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko {Dz. U. z 2020 r. poz. 283) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego" i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (adres: Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108} oraz na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu podmiotowe - Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania - Ochrona środowiska - Programy Ochrony Powietrza).

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2020 r.:

  1. w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na stronie internetowej www.bip.opolskie.pl, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
  2. ustnie do  protokołu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, ul. Hallera 9, budynek A, w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu {od 7:30 do 15:30)
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na powyższej stronie internetowej, na adres: lub przez platformę e-PUAP.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1 [dalej RODO], informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Samorząd Województwa Opolskiego/ Województwo Opolskie z siedzibą w Opolu 45-082, przy ul. Piastowskiej 14, którego organem wykonawczym jest Zarząd Województwa Opolskiego. Województwo Opolskie reprezentowane jest na zewnątrz przez Marszałka Województwa Opolskiego;

2} Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@opolskie.pl;

3} Pani/Pana dane osobowe przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz, 1396, z późn. zm.), w celu dokonania szczegółowej analizy uwag, wniosków i opinii wniesionych w trakcie konsultacji społecznych do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza województwa opolskiego", którego integralną częścią jest Plan działań krótkoterminowych.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z regulacji dotyczących archiwizacji.

6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 16-18 RODO.

8} Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.