Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-03-24 - BG.6220.1.6.2020.AW - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

Branice, dnia 24.03.2020r.

 

 

Obwieszczenie Nr BG.6220.1.6.2020.AW

o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

 

Branice, dnia 24.03.2020r.

BG.6220.1.6.2020.AW

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Głubczycach

ul. Grunwaldzka 1b

48-100 Głubczyce

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2020r. poz. 256) przesyłam w załączeniu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną.

Proszę o zaopiniowanie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice – Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241O w miejscowości Lewice”, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 834, 841, 844, 886, 889, 892 obręb Lewice i 1135 obręb Michałkowice.

Powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne.

W przypadku opinii sugerującej potrzebę wykonania raportu – proszę o ustalenie jego zakresu.

 

Inwestor: Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  2. Karta Informacyjna o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działki 834, 841, 844 obręb Lewice
  4. Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
  3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lewice i Michałkowice

 

Otrzymują:

  1. Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
  2. a/a.