Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-03-17 - BG.6720.1.7.2020.KF - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice obejmującego obszar położony w sołectwie Branice

Branice, dnia 17.03.2020r.

 

BG.6720.1.7.2020.KF

 

 

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY BRANICE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice obejmującego obszar położony w sołectwie Branice, (przyjętego uchwałą Nr III/19/18 Rady Gminy Brancie z dnia 17.12.2018r.).

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz  art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Gminy Branice Uchwały Nr XVI/139/19 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice obejmującego obszar położony w sołectwie Branice. Granice obszarów objętych projektem zmiany studium  przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część ww. uchwały.  

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi i wnioski do ww. projektu zmiany studium, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Wnioski oraz uwagi i wnioski należy składać:

  1. w formie pisemnej,  na adres: Urząd Gminy Branice,  48 – 140 Branice, ul. Słowackiego 3.
  2. ustnie do protokołu, w pokoju nr 17 Urzędu Gminy Branice, w godzinach  pracy  urzędu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres .@branice.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności  opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Uwaga, wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt zmiany studium – Wójt Gminy Branice, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.293).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Branice, w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 17, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem telefonu: tel. 77 4868192, 77 4868232 w. 17

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Wójta Gminy Branice danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowej zmiany studium, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania zmiany studium, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Wójta Gminy Branice.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48 – 140 Branice.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Branice.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://bip.branice.pl/7/urzad-gminy-branice.html