Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-03-16 - GL.ZUZ.1.421.1.2020.AD - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego

Gliwice, 10 marca 2020 r.

GL.ZUZ.1.421.1.2020.AD

 

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. d) i art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 400 ust. 1, ust. 6 ust. 7, art. 401 ust. 1 ust. 3 i ust. 4 i art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310),

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego, wydanego decyzją Starosty Głubczyckiego z dnia 18 marca 2010 r. znak: OŚ 6223/2/2010, z datą obowiązywania do dnia 31 marca 2020 r. oraz wydania pozwoleń Wodnoprawnych na:

  1. likwidację studni wierconej 3 i 3a ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Branicach, zlokalizowanej na działce nr 764/2 k.m. 1 obręb Branice;
  2. usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości Qmax. = 0,02 m3/s, Qśr.d= 531 m3/d, Qdop..= 194 346 m3/rok, przy zasobach eksploatacyjnych dla ujęcia Q = 70,0 m3/h, przy depresji S = 4,0 m p.p.t., zatwierdzonych decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 12 lutego 1985 r. znak: OŚ.V-8530/1/85, za pomocą studni:
    1. nr 1, zlokalizowanej na działce nr 600/3 obręb k.m. 1 obręb Branice, o wydajności eksploatacyjnej Q = 41,0 m3/h,
    2. nr 3b, zlokalizowanej na dz. nr 764/2 k.m. 1 obręb Branice, o wydajności eksploatacyjnej Q = 91,0m3/h,

ujęcia wody w Branicach dla potrzeb wodociągu komunalnego w Branicach.

Informujemy ponadto, że:

  • zgodnie  żart. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 27 marca 2020 r. co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 10 kwietnia 2020 r.,
  • zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (pokój nr 25, tel. 697 102 274),
  • zgodnie z art. 41 § 1 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,

 

Dyrektor

Tomasz Szczepatiik

 

Kopia:

ZUZ a/a + tablica ogłoszeń + BIP

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: 697 102 274  |  e-mail:

www.wody.gov.pl