Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utworzenie Katalogu Usług i procedury jego aktualizacji

Strona archiwalna

 

 

                         Zarządzenie Nr 16U/2005
                    Wójta Gminy Branice
                    z dnia 26 września 2005 roku
 
W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Branice Katalogu Usług, obowiązku jego 
                    stosowania i procedury jego aktualizacji .
                   
 
 
              Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny,
( tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
 
                          zarządzam, co następuje:
 
 
 
                                             §   1.
 
1. Wprowadza się do bieżącego stosowania Katalog Usług świadczonych w Urzędzie Gminy i w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Branice , zawierający zestaw kart usług świadczonych dla klientów przy realizacji zadań publicznych .
 
2. Karty Usług znajdują się na stronie internetowej Urzędu. W wersji papierowej Karty można otrzymać w sekretariacie Urzędu oraz na poszczególnych stanowiskach pracy Urzędu i Jednostek Organizacyjnych.
 
 
                                              §   2.
 
 
1. Katalog jest opracowany przez poszczególne stanowiska pracy i winien być aktualizowany zgodnie z procedurami określonymi w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
 
                                              §   3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
 
 
                                                                                   Wójt Gminy Branice
                                                                                       Józef Małek
 
 
 
                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 16U/2005 Wójta Gminy
                                                               Branice z dnia 26 września 2005 roku.
 
 
 
 
PROCEDURA OPRACOWYWANIA I AKTUALIZACJI KATALOGU USŁUG :
 
                                                         §   1.
 
1. Katalog Usług świadczonych w Urzędzie Gminy i Jednostkach Organizacyjnych Gminy Branice, zwany dalej Katalogiem jest zbiorem kart z opisem usług oraz z wzorami wniosków niezbędnych do realizacji niektórych spraw administracyjnych .
 
2. Wprowadzenie procedury aktualizacji Katalogu ma na celu utrzymywanie kart w zgodności a obowiązującymi przepisami prawa a także zgodności innych informacji w Karcie ze stanem faktycznym.
 
3. nadzór nad procesem aktualizacji Katalogu sprawuje Sekretarz Gminy .
 
                                                         §   2.
 
1.Karta Usługi winna zawierać w szczególności następujące informacje :
a) nazwę usługi – pozwalająca na precyzyjne ustalenie przedmiotu i formy usługi,
b) podstawę prawną – poprzez podanie konkretnego przepisu prawnego , jego nazwy i metryczki,
c) wymagane dokumenty –poprzez wymienienie wszystkich dokumentów jakie są niezbędne do realizacji usługi,
d) opłaty – określające wysokość i formę wymaganej opłaty skarbowej,
e) miejsce i osoba właściwa do wykonania usługi  - wskazanie konkretnej osoby i pokoju oraz nr. telefonu,
f) czas załatwienia sprawy- podając konkretny termin załatwienia sprawy,
g) tryb odwoławczy – informacja czy jest taki tryb, gdzie oraz w jakim terminie a także jakie składa się załączniki,
h) spis załączników – informacja uzupełniająca dot. ewentualnych dodatkowych dokumentów,
i) informacje dodatkowe – podanie informacji np. o tym gdzie można odebrać dokumenty kończące sprawe ,co należy wówczas okazać itp.
 
2. Kartę Usług opracowuje konkretny pracownik załatwiający daną sprawę a po sprawdzeniu przez Sekrertarza Gminy Karta jest zatwierdzana przez Wójta Gminy .
 
                                                         §   3.
 
1. Aktualizacja Kart Usług winna być prowadzona corocznie , w terminie do końca grudnia każdego roku z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 .
 
2. Pracownicy Urzędu i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy ,którzy stworzyli Karty Usług dokonują do końca listopada każdego roku aktualności Kart dotyczących usług realizowanych na ich stanowiskach lub w Jednostkach .
 
 
3. Z aktualizacji osoby wymienione w ust.2 składają Sekretarzowi Gminy raporty z określeniem na czym polegały zmiany ewentualnych zapisów na Karcie oraz wzory nowych Kart Usług jeżeli zmiany dotyczyły większości zapisów na Karcie .
 
4. W przypadku zmian przepisów prawnych wpływających znacząco na treść Karty Usług osoby wymienione w ust.2 z własnej inicjatywy przedstawiają wzory nowych Kart w terminie do jednego miesiąca od wprowadzenia zmiany przepisów prawa lub usługi.
 
5. Procedura określona w ust. 4 jest stosowana również w przypadku wprowadzania nowych usług świadczonych przez dane stanowisko pracy urzędu lub jednostkę organizacyjną.
 
6. Do końca grudnia każdego roku zaktualizowany Katalog Usług   sprawdzony przez Sekretarza Gminy i zatwierdzony przez Wójta Gminy - otrzymują wszystkie stanowiska pracy Urzędu i Jednostki Organizacyjne Gminy .
 
7. Aktualizacja Kart Usług umieszczonych na stronie internetowej Urzędu odbywa się bieżąco z zachowaniem procedury określonej w niniejszym paragrafie.
 
                                                        §    4.
 
1. Katalog Usług jest dostępny na stronie internetowej Urzędu : www.branice,pl oraz w sekretariacie Urzędu i na każdym właściwym danej usłudze stanowisku pracy Urzędu lub w Jednostce Organizacyjnej Gminy.
 
2. O istnieniu Katalogu Usług i jego roli będzie się informować na zebraniach wiejskich , na posiedzeniach Rady Gminy , spotkaniach z sołtysami , mieszkańcami oraz na łamach Biuletynu Informacyjnego.
 
3. Udostępnianie Kart Usług odbywa się przy wykorzystaniu możliwości technicznych Urzędu, a w szczególności :
a) przez kopiowanie,
b) przez wydrukowanie,
c) przez wysłanie pocztą elektroniczną,
d) przez pobranie ze strony internetowej Urzędu.
 
                                                        §    5 .
 
1. Wszyscy klienci Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Gminy maja możliwość oceny Katalogu poprzez ankietę dostępną na wszystkich stanowiskach pracy Urzędu i Jednostek
oraz na stronie internetowej oraz poprzez opinie , uwagi przesyłane do urzędu lub wrzucane do URNY znajdującej się na korytarzu II piętra urzędu Gminy Branice.
 
2. Wszystkie zgłoszone opinie zostaną wykorzystane przez Wójta Gminy przy dokonywaniu rocznej oceny funkcjonowania katalogu Usług
 
                                                                         Wójt Gminy Branice
                                                                           Józef Małek

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Branice
Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Krompiec
Data udostępnienia w BIP: 2005-11-07
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-07