Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-02-21 - Nr BG.6220.2.40.2018.AW - Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n Zmiana sposobu użytkowania części warsztatu mechaniki samochodowej na komorę lakierniczą ”CENTRUMCAR” Paweł Kopeczek”

Branice, dnia 13.02.2020r.

 

Nr BG.6220.2.40.2018.AW

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, oraz §3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 71), działając na wniosek z dnia 23.07.2018r. uzupełniony 08.08.2019r. Państwa Anety i Pawła Kopeczek, Uciechowice 44A, 48-140 Branice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n Zmiana sposobu użytkowania części warsztatu mechaniki samochodowej na komorę lakierniczą ”CENTRUMCAR” Paweł Kopeczek” po zasięgnięciu opinii:

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach

3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Gliwicach

4. Starosty Powiatowego w Głubczycach

 

postanawiam

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. cyt. "Zmiana sposobu użytkowania części warsztatu mechaniki samochodowej na komorę lakierniczą ”CENTRUMCAR” Paweł Kopeczek" - istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

II. Ustalam zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który sporządzić należy zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem:

- oceny wpływu przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego,

- analizy konfliktów społecznych

 

UZASADNIENIE

 

 

1. Państwo Aneta i Paweł Kopeczek, Uciechowice 44A, 48-140 Branice wystąpili do Wójta Gminy Branice z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania części warsztatu mechaniki samochodowej na kabinę lakierniczą ”CENTRUMCAR” Paweł Kopeczek”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr. ewid. 46/1 obręb Uciechowice.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 2081, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Branice.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Wójt Gminy Branice pismem z dnia 25.07.2018 roku zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Państwa Anety i Pawła Kopeczek, Uciechowice 44A, 48-140 Branice

Dokumentacja sprawy objęła:

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.07.2018r.

- kartę informacyjną przedsięwzięcia, zwaną dalej kip;

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać to przedsięwzięcie;

- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

- wypis z rejestru gruntów wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 

2. Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje, się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 (instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. z 2016, poz. 71). Zatem dla wnioskowanego przedsięwzięcia zachodzi obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania części warsztatu mechaniki samochodowej na kabinę lakierniczą ”CENTRUMCAR” Paweł Kopeczek” realizowane będzie na działce nr. ewid. 46/1 w Uciechowicach.

 

3. W związku z uchyleniem decyzji Wójta Gminy Branice nr BG.6220.2.10.2018.AW z dnia 14.11.2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją nr SKO.40.2806.20178.oś z dnia 31.01.2019r. podjęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n Zmiana sposobu użytkowania części warsztatu mechaniki samochodowej na komorę lakierniczą ”CENTRUMCAR” Paweł Kopeczek”.

W dniu 14 sierpnia 2019 roku pismem nr BG.6220.2.14.2018.AW Wójt Gminy Branice zawiadomił strony o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Państwa Anety i Pawła Kopeczek, Uciechowice 44A, 48-140 Branice

Dnia 14 sierpnia 2019 roku Wójt Gminy Branice działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 1454, z późn. zm.) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Gliwicach o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazanego wyżej przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Opinią sanitarną z dnia 30.08.2019 roku, sygn. NZ.4315.13.2019.MB (data wpływu do tut. Urzędu: 04.09.2019r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Następnie Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach – pismem z dnia 02.09.2019r. sygn. GL.ZZŚ.1.435.172.2019.TM (data wpływu do tut. Urzędu: 11.09.2019r.) stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia określając dodatkowo warunki:

1) odpady poprodukcyjne (niebezpieczne) zbierać i magazynować na szczelnej nawierzchni w odpowiednich do tego celu pojemnikach a następnie przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie danym typem odpadu

2) posadzkę w planowanej lakierni wykonać w sposób wykluczający przenikanie substancji niebezpiecznych do środowiska wodno-gruntowego.

W piśmie z dnia 29.08.2019r. (znak: WOOŚ.4220.254.2019.ES) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu odmówiła wyrażenia opinii w związku z niejasnościami zawartymi w KIP.

W dniu 13.09.2019r. wystąpiono do Inwestora o uzupełnienie KIP, co nastąpiło w dniu 09.10.2019r. (wpływ do tut. Urzędu 14.10.2019r.).

Ponownie w dniu 24 października 2019 roku Wójt Gminy Branice działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy ooś (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 1454, z późn. zm.) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Gliwicach o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazanego wyżej przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W dniu 5 listopada 2019 roku Wójt Gminy Branice działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy ooś (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 2081, z późn. zm.) wystąpił do Starostwa Powiatowego w Głubczycach o zajęcie stanowiska w sprawie kwestii konieczności posiadania pozwolenia zintegrowanego.

W dniu RDOŚ w Opolu 12.11.2019r. pismem WOOŚ.4220.316.2019.ES.1 zwrócił się do tut. Organu o wyjaśnienie dot. prowadzonej działalności przez Inwestora. W dniu 02.12.2019r. przedłożono wyjaśnienie do RDOŚ w Opolu pismem nr BG.6220.2.31.2018.AW

W odpowiedzi w piśmie z dnia 16.12.2019r. (znak: WOOŚ.4220.316.2019.ES.2) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu wyraziła opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalając zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który sporządzić należy zgodnie z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem:

- oceny wpływu przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego,

- analizy konfliktów społecznych.

Opinią sanitarną z dnia 14.11.2019 roku, sygn. NZ.4315.20.2019.MB (data wpływu do tut. Urzędu: 20.11.2019r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Również Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach – pismem z dnia 14.11.2019r. sygn. GL.ZZŚ.1.435.172.2019.TM (data wpływu do tut. Urzędu: 22.11.2019r.) stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia określając dodatkowo warunki:

1) odpady poprodukcyjne (niebezpieczne) zbierać i magazynować na szczelnej nawierzchni w odpowiednich do tego celu pojemnikach a następnie przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie danym typem odpadu

2) posadzkę w planowanej lakierni wykonać w sposób wykluczający przenikanie substancji niebezpiecznych do środowiska wodno-gruntowego.

Natomiast Starosta Powiatu Głubczyckiego pismem z dnia 18.11.2019r. znak OŚ.6222.2.2019 pozostawił wniosek bez rozpoznania.

 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ooś przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ooś. W myśl art. 63 ust. 1 i 4 ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wskazane w przepisie kryteria, określając zakres raportu. Postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii organów wskazanych w art. 64 ust. 1 ooś, a zakres raportu określa art. 66 i 68 ooś.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Uciechowice, na działce nr 46/1, obręb Uciechowice, należącej do Inwestora.

Przedsięwzięcie polega na montażu kabiny lakierniczej, w istniejącym budynku usługowo-warsztatowym, w którym prowadzona jest działalność usługowa w zakresie mechaniki i blacharstwa pojazdowego. Kabina lakiernicza zostanie usytuowana w zachodnim narożu istniejącego budynku warsztatu. Komora lakiernicza jest wydzielonym pomieszczeniem, posiadającym system termo-wentylacyjny z filtrami oczyszczania powietrza wentylacyjnego, nawiewanego i wywiewanego z przestrzeni roboczej. W pomieszczeniu przyległym do kabiny umieszczony będzie termo-generator, podgrzewający powietrze wentylacyjne, w obiegu otwartym i zamkniętym (recyrkulacja). Pomieszczenie komory oddzielone będzie, od pomieszczenia pomocniczego i przygotowania elementów do lakierowania, szczelną żaluzją. Oba te pomieszczenia od reszty powierzchni warsztatu również będą oddzielone zamknięciem szczelnym.

Technologia prac obejmuje czynności przygotowawcze i lakiernicze karoserii samochodowych. Na terenie obiektu nie będzie prowadzony proces mieszania lakierów, nie przewiduje się także stosowania dodatkowych rozpuszczalników. Lakiery będą czasowo magazynowane w specjalnie opisanych i wyznaczonych miejscach (szczelne, wybetonowane podłoże).

Przewiduje się malowanie 1 pojazdu samochodowego w ciągu 7 dni. W tym czasie komora będzie używana łącznie przez ok. 4-8 godz. w zależności od pory roku, co w skali daje ok. 312 godz.. Roczne zużycie materiałów lakierniczych będzie wynosić ok. 138 kg. W raporcie należy wskazać zawartość LZO w stosowanych materiałach malarskich.

Przedsięwzięcie graniczy, od strony zachodniej, z działką nr 46/2, na której znajduje się hala magazynowa, a od strony południowej, z działką nr 45/1 w zabudowie mieszkaniowej zagrodowej i działką rolną nr 45/2. Po stronie wschodniej i północnej znajdują się działki drogi gminnej nr 67 i 69 oraz wjazdy na teren inwestycji.

Niewielkie zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz uciążliwości związane z emisją hałasu podczas realizacji inwestycji związane będą z pracami instalacyjno-montażowymi. Prace przygotowawcze, przed zainstalowaniem kabiny, ograniczać się będą do drobnych robót budowlanych bez naruszania konstrukcji i architektury budynku warsztatu. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustaną z chwilą zakończenia prac.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, głównym źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy malowania i suszenia elementów karoserii samochodowych w kabinie lakierniczej. W KIP przedstawiono obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym z procesu malowania oraz ze spalania paliwa w palniku komory lakierniczej Do obliczeń przyjęto zawyżony, w stosunku do planowanego w ramach przedsięwzięcia, czas pracy kabiny lakierniczej, tj. 1200 h/rok (planowany czas pracy kabiny lakierniczej to 312 h/rok). W raporcie należy przedstawić obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym wraz z graficzną ich interpretacją dla rzeczywistego czasu pracy kabiny oraz uwzględnić istniejące na terenie zakładu źródła emisji takie jak np.: kocioł zasilany ekogroszkiem o mocy 29 kW, spawanie, ruch pojazdów.

Z treści załączonych do ponownego wniosku o opinię, dokumentów wynika, że inwestor zrezygnował z montażu filtrów z węgla aktywnego, co może powodować niekorzystny wpływ na stan powietrza atmosferycznego w otoczeniu przedsięwzięcia.

W związku z eksploatacją planowanej inwestycji powstaną nowe źródła emisji hałasu:

- wyrzutna kabiny lakierniczej, o mocy akustycznej 77 dB;

- czerpnia kabiny lakierniczej, o mocy akustycznej 77 dB.

W obliczeniach propagacji hałasu przedstawionych w KIP wskazano różne wysokości lokalizacji ww. źródeł hałasu tj. odpowiednio 9m i 7m, podając równocześnie, że będą one usytuowane na dachu budynku. W raporcie należy precyzyjnie wskazać położenie źródeł hałasu oraz wyjaśnić z czego wynikają różne wysokości ich lokalizacji. Ponadto należy podać, w jaki sposób obecnie zorganizowana jest wentylacja warsztatu samochodowego. Z uwagi na bliskość zabudowy mieszkaniowej, należy przedstawić graficzną interpretację propagacji hałasu w środowisku, w skali zapewniającej czytelność, na podkładzie mapowym z wyraźnie zaznaczonym przebiegiem izofon.

Dla planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zatrudnienia nowych pracowników, z tego też względu nie nastąpi wzrost ilości powstających ścieków bytowych. Obecnie ścieki odprowadzane są do zbiornika wybieralnego i okresowo wywożone przez uprawnioną firmę za pomocą wozu asenizacyjnego. Planowane przedsięwzięcie nie będzie generowało powstawania ścieków przemysłowych.

Wody deszczowe zostaną odprowadzone z terenu inwestycji na obecnych warunkach do dołów chłonnych. W raporcie należy wskazać ich lokalizację i pojemność.

Prace budowlane i montażowe będą powodowały powstawanie odpadów głównie z grupy 15 i 17. W raporcie należy wskazać sposób i miejsce ich magazynowania. Wytworzone odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia w warsztacie będą powstawały odpady niebezpieczne, o kodach: 08 01 11*, 08 01 21*, 08 04 09*, 13 02 05*, 15 02 02*, 15 01 10*, 20 01 21* oraz inne niż niebezpieczne o kodach: 08 01 12, 08 01 18, 15 02 03, 15 01 04, 15 01 05, 20 03 01 Wszystkie odpady będą gromadzone w miejscu wydzielonym i zabezpieczonym przed wtórnym zanieczyszczeniem a następnie będą odbierane przez odbiorców zewnętrznych posiadających stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

 

Zgodnie z bazą przyrodniczą, obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Teren ten zlokalizowany jest poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2005 roku przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Środowiska oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.

Teren inwestycji położony jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych.

W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji.

 

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

1. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

2. obszary wybrzeży,

3. obszary górskie,

4. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

5. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

6. obszary przylegające do jezior,

7. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Równocześnie, w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”, tutejszy organ stwierdził, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w strefie, w której występują przekroczenia standardów jakości powietrza. W raporcie należy przeanalizować wpływ inwestycji na stan powietrza atmosferycznego.

W raporcie należy odnieść się do kumulacji oddziaływań przedmiotowej inwestycji z istniejącą częścią zakładu oraz z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi lub planowanymi, znajdującymi się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji.

Z informacji zawartych w KIP wynika, że zakład nie będzie się zaliczał do „zakładu o zwiększonym ryzyku” lub „o dużym ryzyku” wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z. 2016 poz. 138).

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W dniu 24 września 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią art. 4 tej ustawy niniejsze postanowienie wydano na podstawie przepisów dotychczasowych.

W dniu 11 października 2019r., weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz 1839). Zgodnie z brzmieniem art. 4 tego rozporządzenia. ”Do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-1b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepisy dotychczasowe.”

W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone, zgodnie z §3 ust.1 pkt 14 (instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania konieczne do zajęcia stanowiska o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynikające z zapisów art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 2081, ze zm.) oraz opinie organów współdziałających, Organ właściwy w sprawie stwierdził, że należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ustalając pełny zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem:

- oceny wpływu na stan powietrza

- atmosferycznego, analizy konfliktów społecznych.

 

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Strony postępowania zostały poinformowane o zamierzonym przedsięwzięciu zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona
w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Gminy w Branicach bip.branice.pl .

 

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Branice w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Aneta i Paweł Kopeczek

2. Strony postępowania

3. a/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach , ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce

3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- tablica ogłoszeń w miejscowości Uciechowice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl