Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-02-06 - BG.271.1.2020.BS - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na zadanie: „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Branicach wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu”

Branice, dnia 06.02.2020r.

 

BG.271.1.2020.BS

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania przetargowego

Dotyczy przetargu: Docieplenie stropodachów, poddasza oraz ścian zewnętrznych wraz z remontem schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymiana poszycia dachowego i częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przedszkola przy ul. 1 maja 6 w Branicach oraz przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Branicach wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu”

Wójt Gminy Branice, działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art.93 ust.1 pkt.4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o  unieważnieniu postępowania przetargowego zmierzającego  do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia o nr BG.271.1.2020.BS, ogłoszonego w BZP pod Nr 505111-N-2020 (data zamieszczenia 22.01.2020r.), dotyczącego  zadania pn.: Docieplenie stropodachów, poddasza oraz ścian zewnętrznych wraz z remontem schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymiana poszycia dachowego i częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przedszkola przy ul. 1 maja 6 w Branicach oraz przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Branicach wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu”, w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy. 

Uzasadnienie:

Zamawiający oszacował koszty realizacji powyższego zadania na kwotę 336.609,54 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięć złotych 54/100 ) i taką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Ceny wszystkich czterech ważnych ofert złożonych w przedmiotowym przetargu to kwoty wyższe niż w/w, a zatem przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w tym oferta z najniższą ceną, która wynosi 376.044,79 zł brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści cztery złotych 79/100 ).

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację niniejszego zamówienia, więc zobowiązany jest do unieważnienia niniejszego postępowania w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy, zgodnie z którym to przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca