Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Strona archiwalna

 

 

Rada Gminy Branice w dniu 13 grudnia 2005 roku uchwaliła Wieloletni  Program Inwestycyjny na lata 2006-2013. W programie tym  umieszczono konkretne zadania inwestycyjne  ze wszystkich sfer życia gospodarczego Gminy , których realizacja przyczyni się do dalszego rozwoju Gminy. WPI wspólnie z uchwalonym w tym samym dniu Planem Rozwolu Lokalnego Gminy Branice stanowia podstawowe dokumenty  niezbędne do starań o środki z Unii Europejskiej.
Poniżej tekst Uchwały:
                        Uchwała Nr XLIII/223/05
Rady Gminy Branice
z dnia 13 grudnia 2005 r.
 
 
 
 
w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Branice na lata 2006- 2013
 
 
 
 
            Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami /
 
 
 
 
 
                      Rada Gminy Branice
uchwala, co następuje :
 
 
 
§ 1
 
Zatwierdza Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006 – 2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 
Tracą ważność uchwały Rady Gminy Branice: Nr VII/36/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Branice, Nr XXVIII/153/04
w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Branice na lata 2004 – 2010.
 
 
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.
 
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy. 
 
                                                            Przewodniczący Rady Gminy Branice
                                                                                      Zdzisław Telega
 
 
 
      CZĘŚĆ II                                                                                                               Załącznik do Uchwały Nr XLIII/223/05
                                                                                                                                      Rady Gminy Branice z dnia 13 GRUDNIA 2005 r.
 
 
 
 
 
 
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2006-2013
W ZAKRESIE : POZOSTAŁEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 
 
 

LP
Nazwa zadania
Rzeczowy zakres planowanych prac
Nakłady inwestycyjne
Przewidywany termin realizacji
Sposób finansowania
1.
 
 
Budowa miejsc spotkań
pn. „ Parkowe miejsca spotkań”
w Branicach , Bliszczycach, Gródczanach , Uciechowicach , Włodzieninie i Wysokiej
 
-         budowa 3 miejsc spotkań w :Branicach, Bliszczycach i Włodzieninie
 
 
 
-         budowa 4 miejsc spotkań w : Branicach, Gródczanach , Uciechowicach i Wysokiej
 
 
325.693,14.-
 
 
 
 
355.357,32.-
 
2006
 
 
 
 
2007
 
Budżet Gminy-20%
Sektorowy Program Operacyjny – 80 %,
 
 
Budżet Gminy-20%
Sektorowy Program Operacyjny – 80 %,
 
2.
 
Budowa mostu składanego MD 33 na rzece Opawie
w miejscowości Bliszczyce
 
-         opracowanie dokumentacji technicznej
 
-         roboty budowlano-montażowe związane
z postawieniem mostu i budowa drogi dojazdowej do mostu
 
50.000,00.-
 
3,5 mln. złotych
 
2006 r.
 
2006 - 2007 r.
 
Budżet Gminy-100 %
 
Budżet Gminy- 20 %
( aport rzeczowy w postaci mostu )
Fundusze Strukturalne – 80 %
 
 
3.
 
Budowa, modernizacja i remont dróg gminnych
 
-         budowa drogi Lewice – Bliszczyce
 
 
 
-         budowa drogi Lewice – Zubrzyce
 
 
 
-         budowa drogi Jędrychowice- Michałkowice
 
 
 
 
-         Modernizacja nawierzchni oraz wykonanie
nowego chodnika na ul. Szkolnej
w Branicach
 
-         Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na
ul. Skłodowskiej w Branicach
 
-         Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na
ul. 1 Maja w Branicach
 
-         Wykonanie nowego dywanika asfaltowego
na drodze do Jędrychowic
 
-         remont dróg lokalnych ok. 5 km we wsiach
tut. gminy
 
1.3 mln. złotych
 
 
 
900 tys. zł
 
 
 
2.2 mln. złotych
 
 
 
 
100 tys. złotych
 
 
 
90 tys. złotych
 
 
250 tys. złotych
 
 
240 tys. złotych
 
 
230 tys. złotych
 
2006 r.
 
 
 
2007
 
 
 
2008
 
 
 
 
2008
 
 
 
2009
 
 
2010
 
 
2006-2007
 
 
2007-2013
 
 
 
Budżet Gminy – 760 tys. zł
WFOGR – 540 tys. zł
 
Budżet Gminy – 580 tys. zł.
WFOGR – 320 tys. zł
 
Budżet Gmimny – 440 tys. zł.
Fundusze Strukturalne
1,76 mln. zł.
 
 Budżet Gminy - 100 tys. zł.
 
 
Budżet Gminy – 90 tys. zł.
 
Budżet Gminy – 250 tys. zł.
 
Budżet Gminy - 240 tys. zł.
 
Budżet Gminy
 
 
 
4.
 
 
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Uciechowicach
 
-         budowa nowego budynku sali dla młodzieży szkolnej w Uciechowicach
 
1,8 mln. złotych
 
2007- 2009
 
 
Budżet Gminy
środki z Ministerstwa Sportu
 
 
5.
 
Remont i modernizacja basenu w miejscowości Branice
 
-         remont ścian i niecki basenu
 
 
216 tys. złotych
 
2008- 2010
 
Budżet Gminy – 100 %
 
 
 
6.
 
Remont szkół
 
-         wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i dachu w Szkole Podstawowej w Branicach
 
-         wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana podłóg, docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej we Włodzieninie
 
 
496 tys. złotych
 
 
 
350 tys. złotych
 
 
 
 
2008 - 2009.
 
 
 
2009 – 2012
 
 
 
 
Budżet Gminy – 100 %
 
 
Budżet Gminy - 100 %
 
 
 
7.
 
Rekultywacja składowiska odpadów w Branicach
 
-         ułożenie warstwy wyrównawczej z piasku
 
65 tys. złotych
 
2006
 
Budżet Gminy – 100 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CZĘŚĆ I                                                                                                                                                Załącznik do Uchwały Nr XLIII/223/05
                                                                                                                                      Rady Gminy Branice z dnia 13 GRUDNIA 2005 r.
 
 
 
 
 
 
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2006-2013
W ZAKRESIE : URZĄDZŃEŃ WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH
 
 
 

LP
Nazwa zadania
Rzeczowy zakres planowanych prac
Nakłady inwestycyjne
Przewidywany termin realizacji
Sposób finansowania
 
 
1.
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
WODOCIĄGI :
Budowa wodociągu dla wsi Posucice – Dzbańce
 
 
Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Włodzienin-Kolonia
 
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Dzbańce Wieś
 
 
Budowa spinek technologicznych
 
 
 
 
 
 
 
 
OCZYSZCZALNIE
KANALIZACJE
Prace przygotowawcze związane budową oczyszczalni ścieków w Lewicach
 
 
Budowa oczyszczalni ścieków
i kanalizacji
 
 
 
 
 
 
 
Prace przygotowawcze przy oczyszczalni ścieków
w Branicach Aglomeracja Nr 1 Branice, Bliszczyce, Wysoka, Boboluszki, Michałkowice
 
 
 
 
Prace przygotowawcze tj. projekt techniczny oraz budowa sieci kanalizacyjnej dla Aglomeracji Nr 2 tj. Włodzienin, Jędrychowice, Dzbańce Wieś, Dzbańce Osiedle, Wódka, Posucice, Włodzienin - Kolonia
 
 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
 
 
 
Wykonanie kanalizacji deszczowej dla sali sportowej
w Branicach
 
 
Budowa kolektora sanitarnego w Branicach ul. Szkolna przy bloku 1 i 3
 
 
-         budowa sieci wodociągowej fi 110 PVC – 1500 mb, przyłączy wodociągowych 6 szt. oraz zbiornika wyrównawczego
 
-          budowa sieci rozdzielczej fi 110 PVC – 1015 mb oraz 6 szt. przyłączy
 
 
-         budowa sieci tranzytowej dł. – 1700 m, sieci
rozdzielczej dł. – 500 m i przyłączy 20 szt.
 
 
-         budowa sieci tranzytowych dł. 13 km celem wykonania spinek technologicznych
do niżej wymienionych miejscowości ;
-         z Jakubowic do Grodczan
-         z Branic do Niekazanic
-         z Niekazanic do Wódki
-         z Lewic do Jędrychowic
-         z Branic do Wysokiej
 
 
 
 
-         opracowanie dokumentacji na rozbudowę
i modernizację oczyszczalni ścieków oraz sieć kanalizacyjną sanitarną dla całej wsi Lewice
 
-         rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni o przepustowości 100 m3/d
 
 
-         budowa kanalizacji sanitarnej
 
 
 
 
-         opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni oraz jej budowa
 
-         opracowanie dokumentacji technicznej na
sieć kanalizacyjną oraz jej budowa
 
 
 
-         wykonanie projektu technicznego na sieć oraz jej budowa
 
 
 
 
 
 
 
 
-         pomoc finansowa dla indywidualnych
i zbiorowych inwestorów budowy oczyszczalni ścieków
 
 
-         budowa sieci kanalizacyjnej dla odprowadzenia wód deszczowych z terenu sali sportowej
 
 
-         opracowanie dokumentacji technicznej
-         wykonanie sieci sanitarnej
 
 
805 tys. złotych
 
 
 
190 tys. złotych
 
 
 
896 tys. złotych
 
 
 
781 tys. złotych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126 tys. złotych
 
 
 
 
1,2 mln złotych
 
 
 
2,6 mln złotych
 
 
 
 
4,6 mln złotych
 
 
 
10,8 mln złotych
 
 
 
 
8,9 mln złotych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2 mln złotych
 
 
 
 
35 tys. złotych
 
 
 
 
70 tys. złotych
 
 
2006
 
 
 
2006
 
 
 
2007 – 2008
 
 
 
2008 – 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006
 
 
 
 
2007
 
 
 
2008
 
 
 
 
2007 – 2010
 
 
 
2009 – 2011
 
 
 
 
 2011 – 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007 – 2013
 
 
 
 
2006
 
 
 
 
2006-2008
 
 
 
 
Budżet Gminy
Środki ANR
 
 
Budżet Gminy
Środki ANR
 
 
Budżet Gminy
Środki WFOŚ
 
 
Budżet Gminy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budżet Gminy
Środki WFOŚ
 
 
 
Budżet Gminy
Środki ANR
Środki z UE
 
Budżet Gminy
Środki z WFOŚ
Środki z UE
 
 
Budżet Gminy
Środki z WFOŚ
Środki z UE
 
Budżet Gminy
Środki z WFOŚ
Środki z UE
 
 
Budżet Gminy
Środki z WFOŚ
Środki z UE
 
 
 
 
 
 
 
Budżet Gminy
Środki mieszkańców
Środki z WFOŚ
 
Budżet Gminy
 
 
 
 
Budżet Gminy


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Branice
Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Krompiec
Data udostępnienia w BIP: 2005-12-20
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-20