Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o rekrutacji na wolne stanowisko

Strona archiwalna

 

 

Branice, dnia 02-09-2009r.

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI


Urząd Gminy Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

o g ł a s z a:
nabór na stanowisko  ds. mieszkań komunalnych

Zadania stanowiska:

 1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją remontów kapitalnych oraz bieżących remontów komunalnego budownictwa mieszkaniowego i budynku Urzędu Gminy - stwierdza zakupienie materiałów i urządzeń montowanych na stałe
  w pomieszczeniach Urzędu Gminy- prowadzi rejestr zamówień publicznych materiałów i urządzeń montowanych na stałe w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz modernizacją zasobów mieszkaniowych.
 2. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy.
 3. Windykacja należności czynszowych oraz z tytułu dzierżawy lokali należących do gminy.
 4. Uzgadnianie podłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do sieci urządzeń komunalnych.
 5. Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie gospodarowania lokalami.
 6. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta Gminy.

Pracownik będzie uprawniony do:
Reprezentowania gminy na zebraniach wspólnot mieszkaniowych.

Od kandydata oczekujemy:
Obywatelstwa polskiego, wykształcenia – wyższego, dobrej znajomości obsługi komputera, samodzielności, właściwego interpretowania przepisów prawa, łatwości tworzenia opracowań pisemnych, komunikatywności i łatwości nawiązywania kontaktów, dyspozycyjności, prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.

Zapewniamy:
Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu, inne uprawnienia wynikające z kodeksu pracy.

Oferta pracy winna zawierać:

 1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 2. Życiorys – curriculum vitae,
 3. Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
 4. Oświadczenie o niekaralności,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
  „ Wyrażam zgodę na publikowania moich danych osobowych zawartych w ofercie na  stronie internetowej Urzędu Gminy Branice zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją”.
 6. Świadectwa pracy, opinie od poprzednich pracodawców,
 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku.

składane dokumenty muszą być w oryginale lub uwierzytelnione notarialnie.

Ofertę należy składać:
Do sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach do dnia 16 września br. do godz. 8.00 wszystkie dokumenty w jednej zamkniętej kopercie wraz z opisem:
Urząd Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 „Nabór na stanowisko ds. mieszkań komunalnych”

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się dnia 18 września br. o godz. 900 a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przeprowadzona będzie 18 września br o godz. 930

Dodatkowe informacje:
Ubiegający się o zatrudnienie będą poinformowani o wynikach postępowania i o ostatecznym wyborze kandydata wraz z podaniem uzasadnienia dokonanego wyboru albo uzasadnieniu niezatrudnienia poprzez ogłoszenie decyzji Wójta w dniu 21 września o godz. 900 Informacje te mogą uczestnicy posterowania uzyskać osobiście lub telefonicznie na stanowisku ds. kadrowych Urzędu.

 


Wójt Gminy Branice
Józef Małek


 

 

 

Branice, dn. 26-11-2007r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Branice ogłasza konkurs na stanowisko:

Referenta ds. obsługi finansowo – księgowej w Zespole Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu


I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne;

Wymagania konieczne;

 1. spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 nr 142 poz.1593 ze zmianami),
 2. posiadać wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
 3. posiadać co najmniej  roczny staż pracy w księgowości budżetowej oraz znajomość zasad rachunkowości oraz gospodarki budżetowej,
 4. posiadać dobrą znajomość obsługi komputera oraz programów użytkowych.

 

Wymagania pożądane;

 • Szybkie przyswajanie wiedzy, komunikatywność, rzetelność, zdyscyplinowanie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. prowadzenie kasy Zespołu Obsługi Oświaty Kultury i Sportu w Branicach,
 2. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących przyznanych dotacji dla klubów sportowych  oraz ich rozliczanie,
 3. prowadzenie księgowości analitycznej,
 4. rowadzenie księgowości zleconej przez kierownika zespołu,
 5. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków i wypłatą stypendiów szkolnych.


III. Wymagane dokumenty i oświadczenia;

 1. podanie – opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 2. życiorys wraz z opisem przebiegu praktyki zawodowej,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że  korzysta z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

IV. Sposób i termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 19 grudnia 2007r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko referenta ds. księgowości i obsługi finansowo-księgowej.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 3. Termin otwarcia ofert – 20 grudzień 2007r.
 4. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice.
 5. Do konkursu mogą przystąpić jedynie ci kandydaci, którzy spełnili wymagania  formalne i znajdują się na liście o której mowa w pkn.4.
 6. Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 20 grudnia 2007r. o godzinie 1000 a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przeprowadzona będzie w tym samym dniu o godzinie 1100.
 7. Wyniki konkursu na stanowisko referenta  ds. księgowości i obsługi finansowo – księgowej zostaną  upowszechnione w BIP oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty,
Kultury  i  Sportu
 

 

 


 

Branice dn. 13-11-2007r.

OGŁOSZENIE

      Komisja rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach postanowiła, ze wzgledu na brak posiadania przez oferentów specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, nie wyłaniać kandydata na wolne stanowisko kierownika OPS.

 

 


OGŁOSZENIE
z dnia 25 października 2007r.


WÓJT GMINY BRANICE
Na podstawie art.3a ust.3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1593 ze zm.)

OGŁASZA  KONKURS  NA  STANOWISKO  KIEROWNIKA
OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  BRANICACH
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

 

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku Kierownika OPS.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania;

1.Wymagania niezbędne;

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • posiada staż pracy minimum 3 lata pracy w pomocy społecznej,
 • ukończyła 18 rok życia,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada nieposzlakowaną opinię.


2. Wymagania dodatkowe;

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność kierowania zespołem ludzi,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 • samodzielność i kreatywność,
 • znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi,
 • znajomość obsługi komputera,
 • opinia z poprzedniego miejsca pracy lub referencje,
 • znajomość przepisów  prawa dotyczących funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej.

 


II. Główne obowiązki Kierownika OPS;

 • kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 • realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej  wynikających z przepisów prawa,
 • podejmowanie decyzji w sprawach przyznawania świadczeń pomocy społecznej,
 • świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych,
 • organizacja usług opiekuńczych i doradztwa dla klientów socjalnych,
 • inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu pomocy społecznej, oraz współdziałanie i koordynowanie działań  na terenie gminy,
 • nadzór nad sporządzaniem planów, programów i analiz wynikających ustawy o finansach publicznych,
 • nadzór nad sprawozdawczością merytoryczną w zakresie realizowanej pomocy środowiskowej, oraz nad sprawozdawczością finansową,
 • zapewnienie obsługi merytorycznej klientów ośrodka,
 • opracowywanie projektu budżetu ośrodka, oraz przygotowywanie informacji o przebiegu jego wykonania,
 • wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka.

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia;

 • podanie – opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • życiorys wraz z opisem przebiegu praktyki zawodowej,
 • uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • uwierzytelniony odpis poświadczający posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
 • zaświadczenie uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego o nie karalności za przestępstwa umyślne,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z praw publicznych,
 • opinia z poprzedniego miejsca pracy lub referencje.

 

IV. Sposób i termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 15 listopada 2007r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Branicach”.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 3. Termin otwarcia ofert – 15 listopada 2007r.
 4. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.branice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice.
 5. Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 15 listopada 2007r. o godzinie 1100, a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przeprowadzona będzie w tym samym dniu o godzinie 1300.
 6. Wyniki konkursu na stanowisko Kierownika OPS w Branicach zostaną upowszechnione na stronie internetowej urzędu pod adresem www.branice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice.


Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek

 


 

Branice, dnia 26.09.2007r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU KANDYDATA
NA STANOWISKO REFERENTA DS. PODATKÓW I OPŁAT W URZĘDZIE GMINY BRANICE

 
Wójt Gminy Branice informuje;

W dniu 25 września 2007r. przeprowadzono postępowanie rekrutacyjne na stanowisko referenta ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy Branice.

Do konkursu  przystąpiły dwie osoby:

 1. Pani Joanna Szatko zam. w Wysokiej 124/3
 2. Pani Agnieszka Derechowska zam. w Nasiedlu ul. Kolejowa 8.

Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 1. Jerzy Biesiadowski       -  Przewodniczący
 2. Maria Krompiec           - Członek
 3. Stanisław Rzeszuciński - Członek

w przeprowadzonym  postępowaniu rekrutacyjnym  wybrała kandydaturę Pani Joanny Szatko, która uzyskała o 14 punktów więcej  i  została zatwierdzona przez Wójta Gminy Branice.

Z dniem 1 października 2007r. zostanie zatrudniona na stanowisku referenta ds. podatków i opłat.


Wójt Gminy Branice
Józef Małek

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

z dnia 10 września 2007r.
 

Wójt Gminy Branice

Na podstawie art.3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1593 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko;

Referenta  ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy Branice
48-140 Branice   ul. Słowackiego 3

 

I .  Wymagania niezbędne

 1. jest obywatelem polskim
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
 4. nie był/a karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 6. posiada wykształcenie średnie ekonomiczne
 7. posiada co najmniej 2 – letni staż pracy w administracji samorządowej
 8. znajomość obsługi komputera.

 

II.  Wymagania dodatkowe

 1. znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej
 2. znajomość  ustaw:
  - z dnia 29.08.1997r.-  Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60) z póżn. zm.),
  -  z dnia  12 .01.1991r. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz. 844  z póżn.zm.)
  - ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z póżn.zm.)
  - ustawy z dnia 15.11.1984r. – Ustawa  podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U.z 2006r. Nr 136 poz.969 z póżn.zm)  oraz praktyczna umiejętność stosowania tych przepisów.
 3. wykształcenie wyższe ekonomiczne.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • prowadzenie spraw podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
 • dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych,
 • dokonywanie zmian w kartach gospodarstw rolnych,
 • prowadzenie postępowań w sprawach ulg i umorzeń.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia;

 • podanie – opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • życiorys wraz z opisem przebiegu praktyki zawodowej,
 • uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
 • zaświadczenie uzyskane z Krajowego Rejestru karnego o nie karalności za przestępstwa umyślne,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że  korzysta z praw publicznych.

 

V. Sposób i termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 25 września 2007r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko referenta ds. podatków i opłat”.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 3. Termin otwarcia ofert –26 wrzesień 2007r.
 4. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice.
 5. Do konkursu mogą przystąpić jedynie ci kandydaci, którzy spełnili wymagania  formalne i znajdują się na liście o której mowa w pkn.4.
 6. Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 26 września 2007r. o godzinie 1000 a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przeprowadzona będzie w tym samym dniu o godzinie 1100.
 7. Wyniki konkursu na stanowisko referenta ds. podatków i opłat zostaną upowszechnione w BIP oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Branice
Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Krompiec
Data udostępnienia w BIP: 2006-01-24
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-10
 

 

 

 

 


 

 


 

Wójt Gmint Branice
mgr Józef Małek