Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Tryb dokonywania ocen kwalifikacji pracowników

Strona archiwalna

 

W Gminie Branice opracowano procedury dotyczece ocen kwaligfikacyjnych wszystkich zatrudnionychw Urzedzie Gminy Branice. Poniżej przedstawiono zarządzenia Wojta gminy w tym zakresie.

Procedury te były onmawiane na szkoleniu wewnętrznym z kierownictwem urzedu w dniu 7 lipoca 2005 roku, ktorzy sa bezpośrednio odpoiwiedzialni za dokonywanie ocen .

Przeszkolono również w dniu 13 lipca 2005 roku w tym zakresie pracowników Urzedu Gminy , ktorzy poznali zasady , procedury oceny oraz zapoznali sie z opisami stanowisk pracy.

Zarządzenie Nr.5/2005

Wójta Gminy Branice

z dnia 5 lipca 2005 r.W sprawie : ustalenia trybu dokonywania oceny kwalifikacyjnej pracowników

samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Branice na

podstawie powołania oraz umowy o pracę .Na podstawie art. 94 pkt.9 Kodeksu Pracy w związku z art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r. dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami,zarządzam, co następuje :§ 1.1. Pracownicy samorządowi zatrudnieni w Urzędzie Gminy Branice na podstawie powołania i na podstawie umowy o pracę z zastrzeżeniem treści ust.2 pkt.2 – podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym mającym na celu obiektywną ocenę według tych samych kryteriów i ustalenie przydatności do pracy na zajmowanym stanowisku oraz równomierne rozłożenie pracy.2. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Branice :

1) Wójt Gminy Branice,

2) pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania,

3) pracownicy obsługi

podlegają ocenie kwalifikacyjnej w trybie określonym w odrębnych przepisach .§ 2.1. Przedmiotem oceny kwalifikacyjnej pracowników Urzędu Gminy Branice , zwanych dalej < pracownikami Urzędu > jest wykonywanie przez nich nałożonych obowiązków określonych w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych, przepisach wykonawczych do niej oraz określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Branice .2. Kryteriami oceny pracowników są :1) fachowość z uwzględnieniem umiejętności planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

2) jakość pracy i terminowość z uwzględnieniem prawidłowości i terminowości załatwianych spraw,

3) samodzielność i myślenie analityczne z uwzględnieniem realizacji zadań i jakości materiałów przygotowywanych na potrzeby organów gminy,

4) aktywność i kreatywność Aktywność uwzględnienie sposobu Aktywność jakości wykonywania poleceń przełożonych Aktywność także dyspozycyjność ,

5) zorientowanie na klienta z uwzględnieniem sposobu i jakości obsługi interesantów,

6) identyfikacja z miejscem pracy z uwzględnieniem zachowania się w kontaktach ze współpracownikami oraz umiejętność pracy w zespole .

§ 3.1. Oceny dokonują:1) Wójt Gminy w odniesieniu do zastępcy Wójta , Sekretarza i Skarbnika Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz bezpośrednio podlegającym mu pracowników Urzędu – zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego,

2) Zastępca Wójta Gminy w odniesieniu do bezpośrednio podlegających mu kierowników jednostek organizacyjnych gminy i pracowników Urzędu,

3) Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy w odniesieniu do podległych im bezpośrednio pracowników Urzędu.2. Ocena dokonywana jest raz w roku w miesiącu marcu .Oceną objęty jest okres 12 miesięcy poprzedzających wyznaczony termin oceny.3. Ocena poprzedzona analizą <opisu stanowiska> odbywa się poprzez rozmowy oceniającego z ocenianym i podczas jej trwania omawiane są wyniki pracy ocenianego.4. Tryb przeprowadzenia ocen określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.5. Arkusz oceny pracownika stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.6. Zawiadomienie o sporządzeniu oceny pracownika Urzędu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.1. Opisy stanowisk pracy sporządzone są przez Sekretarza Gminy wspólnie z pracownikiem ds. kadrowych i przechowywane są na stanowisku ds. karowych.2. Opisy stanowisk winne zawierać co najmniej :

1) nazwę stanowiska,

2) wymagane kwalifikacje,

3) zakres obowiązków,

4) uprawnienia ,

5) kryterium oceny

6) potwierdzenie aktualizacji opisu.3. Opisy stanowisk pracy aktualizowane są każdorazowo przy zmianie zakresu działania stanowiska lub zmiany pracownika , nie rzadziej jednak niż raz w roku na dwa tygodnie przez planowanym terminem dokonania oceny pracownika.4. Aktualizacji dokonuje Sekretarz Gminy wspólnie z pracownikiem ds. kadr.

W przypadku zmian kadrowych lub zmian w podziałach czynności opisy nieaktualne wciela się do akt osobowych danego pracownika , którego opis dotyczy.

§ 5.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .2. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu wszystkim pracownikom na szkoleniu wewnętrznym .

Wójt Gminy Branice

Józef Małek

------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2005

Wójta Gminy Branice z dnia 5 lipca 2005r

w sprawie ustalenia zasad dokonywania

oceny kwalifikacyjnej pracowników

samorządowych zatrudnionych w Urzędzie

Gminy Branice na podstawie powołania i

umowy o pracę .TRYB PRZEPROWADZANIA OCEN

KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW

URZĘDU GMINY BRANICE.

§ 1.1. Oceny sporządza się na arkuszu oceny stanowiącej załącznik Nr 2 do cytowanego wyżej zarządzenia.2. Arkusze ocen przechowywane są na stanowisku ds. kadrowych z zachowaniem zasady poufności .3. Oceny przeprowadzają bezpośredni przełożeni danego pracownika – zgodnie z podziałem nadzoru ustalonym w Regulaminie Organizacyjnym oraz § 3 zarządzenia.§ 2.Przed sporządzeniem oceny oceniający:

1) zapoznaje się z obowiązującą w Urzędzie procedurą przeprowadzenia oceny i arkuszem ocen .2) dokonuje wglądu w akta osobowe i dokumentuje przebieg pracy pracownika w Urzędzie i usytuowanie w strukturze Urzędu.3) dokonuje analizy zapisów w < opisie stanowiska >, z którego korzysta w czasie prowadzenia bezpośredniej rozmowy z ocenianym.4) informuje pracownika o konieczności odbycia rozmowy , zapoznaje z trybem przeprowadzenia oceny , rolą jaka odgrywa w niej oceniany pracownik , terminie rozmowy i kryteriach oceny .§ 3.1. Oceniający winien dokonać oceny zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą o pracowniku.2. Pracownik jest odpowiedzialny za przygotowanie się do rozmowy i nie może odmówić wzięcia udziału w ocenie.3. Każda ze stron jest obowiązana do przestrzegania zasad poufności odnośnie prowadzenia procedury i wyniku oceny.§ 4.1.Sporządzenie propozycji oceny w zakresie poszczególnych kryteriów dokonywane jest poprzez wpisywanie wartości punktowej stanowiącej określenie poziomu wykonywania

obowiązków odpowiadającej danemu kryterium rubryce arkuszu ocen .2. Skala wartości stanowiących określenie poziomu wykonywania obowiązków pracownika Urzędu względem danego kryterium obejmuje:

- poziom bardzo dobry – 5 pkt.

- poziom dobry – 4 pkt.

- poziom dostateczny – 3 pkt.

- poziom negatywny – od 1-2 pkt.3. Wpisanie wartości punktowej odzwierciedlającej poziom wykonywania obowiązków winno być uzupełnione zwięzłym uzasadnieniem.4. Suma punktów przydzielona pracownikowi w arkuszu ocen stanowi liczbowy wskaźnik calościowej oceny pracownika Urzędu.§ 5.1. Dokonujący oceny przekazuje arkusz oceny pracownika Urzędu do Wójta Gminy.2.. Procedurę oceny formalnie kończy Wójt Gminy akceptując przyznaną ocenę podpisując arkusz oceny pracownika lub dokonuje własnej oceny pracownika.1. Dokonujący oceny zapoznaje ocenianego pracownika Urzędu z treścią oceny zawiadamiając go pisemnie za potwierdzeniem odbioru – zgodnie ze wzorem z załącznika Nr 3 do zarządzenia.§ 6.1. Oceniany pracownik Urzędu po zapoznaniu się z treścią oceny ma prawo wnieść w terminie 7 dni od zapoznania się z oceną do Wójta Gminy pisemnie umotywowane zastrzeżenia.2. Zastrzeżenia wniesione po terminie pozostają bez rozpatrzenia.§ 7.1. Wójt Gminy rozpatruje wniesione przez pracownika zastrzeżenia w terminie 14 dni od ich otrzymania orzekając o :

1) nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jeżeli stwierdzi ich bezzasadność,

2) uwzględnieniu zastrzeżeń i zmianie w całości lub w części uzyskanej oceny.2. Orzeczenie Wójta Gminy, o którym, mowa w ust.1 kończy postępowanie odwoławcze i jest ostateczne.3. O prawomocnym orzeczeniu, Wójt Gminy zawiadamia pracownika na piśmie w terminie 7 dni od jego wydania.§ 8 .1. W razie uzyskania przez pracownika prawomocnej oceny negatywnej, obligatoryjnie przeprowadza się ponowną ocenę pracownika.2. Ponowna ocena pracownika może być dokonana po upływie 3 miesięcy od daty wydania prawomocnej oceny, nie później jednak niż po upływie 6 miesięcy od daty wydania jej wydania.3. Postępowanie w sprawie ponownej oceny, o której mowa w ust.1 przeprowadza się w trybie określonym w § od 1-7.Wójt Gminy Branice

Józef Małek

----------------------------------------------------------------------


Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 5/2005

Wójta Gminy Branice a dnia 5 lipca 2005r

w sprawie ustalenia zasad dokonywania

oceny pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Branice

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA

URZĘDU GMINY BRANICE.Imię i nazwisko pracownika : …………………………………………………….Zajmowane stanowisko: ……………......................................................................Wykształcenie (kierunek) ……………………………...staż pracy w UG …………Bezpośredni przełożony : …………………………………………………..Okres za który dokonuje się oceny : ………………………………………

LP
Kryterium oceny
Poziom wykonywania obowiązków
Ilość otrzymanych punktów
Uwagi ( krótkie uzasadnienie- max. do 3 zdań)
1.
Fachowość –przygotowanie zawodowe, planowanie i organizacja pracy na zajmowanym stanowisku   
 
 
 
 
5 pkt– bardzo dobre,
4 pkt- dobre,
3 pkt.-dostateczne,
1-2 pkt- negatywne
 
 
2.
Jakość pracy , terminowość -prawidłowość i terminowość załatwiania spraw- 
 
 
  5 pkt– bardzo dobre,
4 pkt- dobre,
3 pkt.-dostateczne,
1-2 pkt- negatywne
 
 
3.
Samodzielność, myślenie analityczne  -realizacja zadań oraz jakość materiałów przygotowywanych na potrzeby organów gminy,
 
 
 
5 pkt– bardzo dobre,
4 pkt- dobre,
3 pkt.-dostateczne,
1-2 pkt- negatywne
 
 
4.
Aktywność i kreatywność - wykonywanie poleceń przełożonych, dyspozycyjność
 
 
 
 
5 pkt– bardzo dobre,
4 pkt- dobre,
3 pkt.-dostateczne,
1-2 pkt- negatywne
 
 
5.
Zorientowanie na klienta - jakość obsługi interesantów,
 
 
 
5 pkt– bardzo dobre,
4 pkt- dobre,
3 pkt.-dostateczne,
1-2 pkt- negatywne
 
 
6.
Identyfikacja z miejscem pracy -zachowanie się w kontaktach ze współpracownikami , umiejętność pracy w zespole.
 
 
5 pkt– bardzo dobre,
4 pkt- dobre,
3 pkt.-dostateczne,
1-2 pkt- negatywne
 
 
Suma punktów uzyskanych przez pracownika
 
 

 
od 25 do 30 - ocena à bardzo bobry

od 19 do 24 - ocena à dobry

od 13 do18 - ocena à dostateczny

od 6 do 12 - ocena à negatywna

Pracownik otrzymał ocenę : …………………
……………………………….

( data i podpis dokonującego oceny)Wnioski Kierownika Urzędu Gminy : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( data i podpis Wójta Gminy )

-------------------------------------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr. 5/2005 Wójta Gminy Branice z

dnia 5.07.2005 rw sprawie ustalenia zasad dokonywania oceny

kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w

Urzędzie Gminy Branice na podstawie powołania i umowy o

pracę .Branice, dnia …………………………

Nr ………………….

……………………………………

Z A W I A D O M I E N I EZawiadamiam, że w przeprowadzonej w dniu …….ocenie kwalifikacyjnej uzyskał/a Pan/i

ocenę końcową :

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..

Arkusz oceny kwalifikacyjnej zostaje niezwłocznie po zapoznaniu się Pana/i z uzyskaną oceną przekazany do Wójta Gminy Branice w celu jej zatwierdzenia.Informuję, że zgodnie z § 6 w/w Zarządzenia Wójta Gminy przysługuje Panu/i prawo wniesienia w terminie 7 dni od zapoznania się z oceną do Wójta Gminy pisemnie umotywowanego zastrzeżenia. Zastrzeżenia wniesione po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

...............................................

( data i podpis dokonującego oceny)

Potwierdzam odbiór zawiadomienia

i zapoznania się z uzyskana oceną

kwalifikacyjną .

........................................................

(data i czytelny podpis pracownika) 
 
 
 
 
 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Branice
Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Krompiec
Data udostępnienia w BIP: 2005-08-29
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-20