Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-12-11 - Zarządzenie Nr 68G/19 Wójta Gminy Branice w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wysokiej

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 68G/19

Wójta Gminy Branice
z dnia 2 października 2019 r.

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

w Wysokiej

 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wysokiej, zwanego w dalszej części „PSZOK”.

 

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wysokiej prowadzony jest przez

Gminę Branice. Celem działalności jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych gminy obejmujących utrzymanie stałego punktu zbiórki odpadów komunalnych.

 

3. Korzystanie z usług PSZOK w Wysokiej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

 

§ 2. 1. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Wysoka (działka ewidencyjna 35/5)

 

2. PSZOK w Wysokiej jest czynny raz w tygodniu, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:

- sobota w godzinach od 9.00 do 14.00

 

3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.

 

§ 3. 1. Odpady komunalne dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) położonych na terenie Gminy Branice po okazaniu potwierdzenia wpłaty za poprzedni miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej ani świadczyć o likwidacji takiej działalności.

 

2. Warunkiem korzystania z usług PSZOK jest: posiadanie złożonej do Wójta Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dokonywanie odpowiednich i terminowych opłat, zgodnie z określonymi i zatwierdzonymi stawkami opłat, jakie obowiązują na terenie Gminy Branice

 

3. Obsługa PSZOK dokonuje weryfikacji osób dostarczających odpady. Osoba dostarczająca odpady na wezwanie pracowników PSZOK ma obowiązek okazania się dowodem tożsamości, celem jej zweryfikowania i ustalenia, że jest to osoba, na którą złożona została deklaracja.

 

4. W PSZOK odpady gromadzone są selektywnie, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi
i środowiska.

 

5. PSZOK wyposażony jest w odpowiednie kontenery i pojemniki do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.

 

6. Na PSZOK w Wysokiej przyjmowane są posegregowane i właściwie zabezpieczone następujące odpady:

1) papier i tektura;

2) szkło;

3) tworzywa sztuczne,

4) odzież i tekstylia;

5) metale;

6) drewno,

7) odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

8) odpady zielone,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) zużyte baterie i akumulatory,

12) odpady niebezpieczne przeterminowane leki i chemikalia,

13) zużyte opony,

14) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

15) odpadów budowlane i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem zapisów ust. 7,

16) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

 

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane do PSZOK - w ilości nie przekraczającej 300 kg na gospodarstwo domowe na rok.

 

8. Zużyte opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

9. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane kompletne (w całości) zaś odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele itp.) muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

 

10. Odpady niebezpieczne muszą być oznakowane lub znajdować się w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, w przeciwnym razie pracownik PSZOK może odmówić ich przyjęcia.

 

11. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (nie cieknących) i nie uszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadów.

 

12. Odpady zielone należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera.

 

13. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione.

 

14. Na PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości po segregacji odpadów komunalnych,

2) odpady zawierające azbest,

3) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),

4) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

5) sprzęt budowlany i rolniczy,

6) butle gazowe,

7) odpady przemysłowe i poprodukcyjne,

 

15. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

 

16. W PSZOK prowadzony jest rejestr nieruchomości, z których pochodzą odpady oraz rejestr osób je dostarczających.

 

17. Przyjęcia odpadów komunalnych do PSZOK dokonuje upoważniony pracownik, który sprawdza oddawane odpady pod względem ich zgodności z wykazem przyjmowanych przez PSZOK odpadów oraz ich składu.

 

18. Pracownik PSZOK nie ma obowiązku rozładowania przywiezionych odpadów, wskazuje jedynie kontener bądź miejsce właściwe do ich złożenia. Rozładunek odpadów będzie odbywał się pod nadzorem pracownika PSZOK przez osobę dostarczającą odpady.

 

19. W przypadku umieszczania odpadów w pojemnikach do nich nieprzeznaczonych, mieszkaniec jest zobowiązany do ich posortowania i umieszczenia w pojemniku lub pojemnikach wskazanych przez pracownika PSZOK.

 

20. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi oraz jeśli na PSZOK nie ma wystarczającego wolnego miejsca.

 

21. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza w dwóch egzemplarzach dokument potwierdzający dostarczenie odpadów zgodnie z złącznikiem Nr 1 do niniejszego regulaminu.

22. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

23. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

1). przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,

2). w przypadku dostarczenia odpadów budowlano-rozbiórkowych w ilości większej, niż określono w niniejszym regulaminie, mieszkaniec jest zobowiązany do zabrania nadwyżki odpadu,

3). zachowania wymogów BHP i Ppoż. w tym bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie PSZOK oraz zakazu palenia,

4). zachowania czystości – w przypadku zabrudzenia terenu PSZOK podczas rozładunku odpadów, powyższy teren należy uprzątnąć we własnym zakresie,

5). stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

24. Jeśli rodzaj lub ilość odpadów dostarczonych do PSZOK wskazuje, że nie zostały one wytworzone w gospodarstwie domowym, pracownik PSZOK odmawia ich przyjęcia.

 

§ 4. 1. Jeżeli zostanie ustalony operator inny niż Gmina do zarządu PSZOK-u określenie zasad szczegółowego sposobu obliczania należnej Operatorowi Rekompensaty (mechanizm Rekompensaty) oraz wskaźniki służące do obliczania, kontrolowania i przeglądu Rekompensaty, reguły dotyczące unikania i zwrotu nadwyżek Rekompensaty określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 5. 1. Administratorem danych osobowych mieszkańców oddających odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wysokiej jest Gmina Branice reprezentowana przez Wójta z siedzibą w Branicach ul. Słowackiego 3, zwanego dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: adres email- ug@branice.pl, nr telefonu tel. 77/4868250

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: email- tel. 77/4868250 w.10

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a). art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b). art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zdań wynikających z Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wysokiej celem utrzymania czystości i porządku w Gminie.

5. Podanie danych osobowych, tym samym skorzystanie z odbioru odpadów jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odbioru od osoby dostarczającej odpadów.

6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategoria archiwalną.

7. Administrator może przekazać dane innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień.

9. Każdemu, kto uzna, że jego dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

§ 6. 1. Powyższy regulamin dostępny jest na stronie internetowej gminy Branice pod adresem: www.branice.pl oraz bip.branice.pl.

2. Wszelkich informacji na temat PSZOK udziela pracownik Urzędu Gminy w Branicach pod numerem telefonu: 77/4868250 wew. 34

 

 

Załączniki

PDFZarządzenie nr 68G-19.pdf (95,86KB)