Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-12-05 - BZP nr 560265691-N-2019 - Ogłoszenie o zmianie umowy zamówienia: Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Branice

Branice, dnia 05.12.2019r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

Ogłoszenie nr 560265691-N-2019 z dnia 05-12-2019 r.
Branice: "Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Branice”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560874-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540129870-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48-140  Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): http://bip.branice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Branice”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BG.271.6.2019.BS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane związane z budową boiska sportowego w miejscowości Branice. Prace będą prowadzone na następujących działkach: 152/10; 152/11; 152/14;153/4; 153/6. W ramach realizacji projektu przewidziane jest wykonanie boiska z nawierzchni syntetycznej trawy o powierzchni 1845,31m2 oraz utwardzenie terenu wokół boiska z kostki betonowej czerwonej (grubości 6cm) oraz szarej (grubości 8 cm). Wokół boiska oraz przy rozdzieleniu kostki szarej od czerwonej proponuje się obrzeże betonowe. Całość inwestycji zostanie otoczona ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej o wysokości 4m i długości 184,16 mb. W ogrodzeniu zaprojektowano dwie furtki wejściowe o szerokości 100 cm oraz bramę wjazdową dwuprzęsłową o szerokości 400 cm. W ramach budowy boiska planuje się montaż małej architektury w postaci piłkochwytów o łącznej długości 52 mb, 36 krzesełek połączonych w moduły po 6 i 12 sztuk, trzech koszy na śmieci, dwóch bramek do gry w piłkę nożną o wysokości 2 m i szerokości 5m oraz stojaka na rowery wraz z tablicą informacyjną. W zakresie inwestycji konieczne jest również wykonanie skarpy oraz niwelacja terenu. Zakłada się także wykonanie drenażu, kanalizacji deszczowej wraz z studzienkami rewizyjnymi oraz oświetlenia płyty boiska przy pomocy sześciu słupów oświetleniowych.

II.4) Główny kod CPV: 45233253-7
Dodatkowe kody CPV:
45233260-9,
45111240-2,
45310000-3,
45311000-0,
45000000-7,
45212221-1,
45233200-1,
45317000-2,
45232000-2,
33141642-2,
43124100-9,
45311100-1,
45311200-2,
45315600-4,
45315700-5,
45316100-6,
45340000-2,
45342000-6,
45232200-4
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30.09.2019r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  NAZWA: "Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Branice”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/09/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
RS INWESTYCJE Sp. z o.o,  ,  ul. Generała Grochowskiego 6 lok. 63,  05-500,  Piaseczno,  kraj/woj.
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 688007.38 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
09/09/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność spowodowana niezależnym od Stron skróceniem planowanego czasu potrzebnego na wykonanie zamówienia z 75 dni do 21 dni poprzez wydłużenie procedury kwalifikacji projektu, zainicjowanej wnioskiem Zamawiającego z dnia 30 marca 2019r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki RP o przyznanie środków zewnętrznych na sfinansowanie części zamówienia z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Przesunięcie terminu końcowego realizacji nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu warunków postępowania przetargowego, ponieważ nie wydłużono czasu potrzebnego na realizację, jedynie przeniesiono ją w czasie.