Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-11-27 - BG.6220.2.22.2019.AW - Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej..."

Branice, dnia  22.11.2019r.

 

BG.6220.2.22.2019.AW

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1  w związku z  art. 79 ustawy z dnia  3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

O POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM   PROWADZONYM

Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

 

oraz o przystąpieniu  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  polegającego  na  ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr  ewid.  6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”.

Inwestor: Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice

Projektowane przedsięwzięcie  polega na budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr  ewid.  6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek  z dnia 02.05.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.05.2019r.) uzupełniony w dniu 28.05.2019r., 19.08.2019r., 04.11.2019r. i 12.11.2019r. Pana  Mariusza Kot zam. Jędrychowice 36, 48-140 Branice reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Angelikę Landzińską

 

Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na  środowisko.

Informacje o:

1)   wniosku,

2)   raporcie oddziaływania na środowisko,

umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: BG.6220.2.6.2019.AW z dnia 10.09.2019r.

Raport o oddziaływaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko złożono w dniu 6  maja 2019 roku wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia. W dniu 19.08.2019r., 04.11.2019r. i 12.11.2019r. Inwestor dokonał uzupełnienia raportu.

 

Zgodnie z art. 79 ust. 1  ustawy  z dnia  3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)  postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Wójt Gminy Branice  jest organem  właściwym do wydania decyzji  oraz do  rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie  wydana po uzgodnieniu  z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  w Głubczycach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Marszałkiem Województwa Opolskiego i Dyrektorem Zarządu Zlewni  Wód Polskich w Gliwicach.

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 3 i art. 77 ust. 1 pkt 2i 4  ustawy  o udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko  wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach, Marszałka Województwa Opolskiego i  Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich w Gliwicach o opinię oraz do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację .

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych  o możliwości  zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków  w terminie  od  28.11.2019r. do 27.12.2019r. włącznie w  siedzibie   Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, w godzinach urzędowania – pokój nr 4.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy  uwagi i wnioski  mogą być wnoszone  w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, pokój nr 4  w godzinach urzędowania  lub za pomocą środków  komunikacji elektronicznej  bez konieczności opatrywania  ich podpisem elektronicznym.  Uwagi i wnioski złożone po upływie  wyznaczonego terminu  pozostawia się bez rozpoznania, zgodnie z art. 35   ustawy z dnia  3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa  dla dokonania określonych czynności, okresów  zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy  strony albo z przyczyn niezależnych od organu .

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego  w toku postępowania  strony oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §  2 tego przepisu,  w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres  ma skutek prawny.

Niniejsze zawiadomienie  zostaje zamieszczone  na stronie Biuletynu Informacji Publicznych  Urzędu Gminy w Branicach oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń na terenie miejscowości Jędrychowice.

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

 

Otrzymują:

1. Mariusz Kot reprezentowany przez pełnomocnika Panią Angelikę Landzińską

2. Strony postępowania

3. a/a