Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-10-31 - Rozeznanie cenowe w przedmiocie zamówienia: usługa kompleksowej organizacji dwóch imprez informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne..."

Branice, dnia 31.10.2019r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu
dokonywania zakupu dostaw,

usług oraz robót budowlanych
wyłączonych na mocy art.4 pkt8 ustawy
Prawo zamówień publicznych

 

ROZEZNANIE CENOWE

 

Zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane gmina Branice zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę kompleksowej organizacji dwóch imprez informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.02-16-0004/16-00 z dnia 30.11.2016 r. w ramach RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych.

 

I. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa / usługa / robota budowlana:

Kompleksowej organizacji dwóch imprez informacyjno-edukacyjnych składających się z konferencji informacyjno-edukacyjnej oraz rajdu rowerowego (na trasie Włodzienin-Boboluszki-Branice) zakończonego edukacyjnym piknikiem rodzinnym.

 1. Konferencja:
 1. Poczęstunek dla 40 osób w formie lunchu składającego się z:
  - przekąsek wytrawnych w formie mini kanapek – nie mniej niż 5 na osobę. Kanapki: pieczywo mieszane, wędlina, ser, warzywa, inn
  - sałatki 2 rodzaje
  - chleb suchy
  - owoce 3 rodzaje
  - ciasto 2 rodzaje
  - kawa, herbata
  - napoje zimne: woda + soki 2 rodzaje
 2. przygotowanie projektu oraz druk zaproszeń – 40 szt.
 3. wydruk wielkoformatowy (min 10 szt.) zdjęć oraz przygotowanie wystawy zdjęć z materiałów przekazanych przez Zamawiającego
 4. przygotowanie jednego egzemplarza puzzli przedstawiających zrealizowaną inwestycję – min 40 elementów.
 5. organizacja 2 godzinnego wykładu nt. historii Branic wraz z oprowadzeniem gości po obiektach turystycznych w miejscowości Branice
 6. zapewnienie osoby prowadzącej konferencję
 7. obsługa fotograficzna konferencji
 8. przygotowanie pakietu materiałów dla każdego uczestnika składającego się z: identyfikatora, puzzla, pocztówki, magnesu, worka/plecaka w ilości 40 szt.
 9. przygotowanie gadżetu dla każdego uczestnika konferencji w formie parasola w ilości 40 szt.
 10. przygotowanie listy obecności
 11. uprzątnięcie miejsca organizacji imprezy po jej zakończeniu

Minimalny czas trwania konferencji to minimum 3 h w godzinach przedpołudniowych

 

 1. Rajd rowerowy (na trasie Włodzienin-Boboluszki-Branice) zakończony edukacyjnym piknikiem rodzinnym:
  1. Zapewnienie drobnego poczęstunku (np. kiełbasa i bułka + dodatki: keczup, musztarda) wraz z jednorazowymi naczyniami i obsługą dla 200 osób
  2. Opracowanie pomysłu na grę terenową dla uczestników rajdu wraz przygotowaniem i wydrukiem materiałów potrzebnych do jej realizacji w ilości min. 50 szt.
  3. Zapewnienie osoby prowadzącej grę terenową
  4. Opracowanie projektu oraz druk dyplomów dla uczestników gry terenowej
  5. Zapewnienie min. 3 animatorów dziecięcych, którzy będą organizować zabawy, konkursy i animacje
  6. Zapewnienie atrakcji typu: zjeżdżalnie, dmuchańce ( min 4 szt.), malowanie twarzy
  7. przygotowanie pakietu materiałów dla każdego uczestnika składającego się z: pocztówki, magnesu, worka/plecaka w ilości 200 szt.
  8. przygotowanie gadżetu dla każdego uczestnika rajdu do kwoty 15 zł. w ilości 200 szt. – prosimy o 3 propozycje

Minimalny czas trwania rajdu to minimum 5 h w godzinach południowych

 

Termin wykonania usługi: 18-25 listopada 2019 r. Dokładna data każdej z imprez zostanie ustalona w momencie podpisania umowy w wybranym Wykonawcą.

Wszystkie materiały drukowane oraz gadżety promocyjne powinny zostać opatrzone odpowiednimi logotypami wraz z informacją o źródłach ich finansowania.

 

II. Sposób przygotowania oferty, miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Cena winna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w przedmiocie zamówienia.

Oferta winna być podpisana przez właściwą reprezentację ze strony Wykonawcy zgodną
z dokumentem rejestrowym.

Ofertę należy złożyć do dnia 07.11.2019 r. W siedzibie zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem poczty, fax-em na numer 77 48 82 30 lub mailem na adres

 

III. Kryteria oceny ofert:

Oferty będą oceniane wg następującego kryterium

Cena – 100%

 

IV. Sposób porozumienia się z Wykonawcami:

W razie wątpliwości lub zapytań w sprawie przedmiotu zamówienia proszę o kontakt
z Panią/em Beatą Nowak., tel. 77 486 82 50 wew. 16 lub na adres mailowy

 

 

 

Załączniki

PDFNotatka z rozeznania cenowego - imprezy -EU_042_4_2016_IK.pdf (592,41KB)

PDFWyjaśnienia-do-zapytań-2019-11-05.pdf (68,94KB)

PDFZałącznik nr 1.pdf (59,07KB)