Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-09-30 - BZP nr 560205783-N-2019 - Ogłoszenie o zmianie umowy zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice

Branice, dnia 30.09.2019r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

 

Ogłoszenie nr 560205783-N-2019 z dnia 30-09-2019 r.
Branice: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 05.04 - Gospodarka wodno-ściekowa.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 11060 - 2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 17491 - 2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 68060 - 2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48-140  Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): http://bip.branice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BG.271.1.2017.KJ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia: budowa systemu kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej, z elementami kanalizacji deszczowej oraz rekonstrukcją terenu do stanu pierwotnego. Cel zadania: realizacji zadania ma umożliwić odbiór ścieków sanitarnych (socjalno-bytowych) z posesji miejscowości Branice. Na terenie działającej istniejącej kanalizacji ogólnospławnej realizacja zadania pozwoli na rozdzielenie ścieków ogólnospławnych na deszczowe i sanitarne (socjalno-bytowe). W wyniku wybudowania nowych kanałów kanalizacji sanitarnej obecne kolektory ogólnospławne będą spełniały rolę kanalizacji deszczowej. W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej bezpośrednio do odbiornika (rowu) pomijając istniejący odcinek przebiegający przez oczyszczalnie ścieków), należy wybudować nowy odcinek kanalizacji deszczowej (przedłużenie istniejącego kolektora ogólnospławnego - docelowo kolektor kanalizacji deszczowej) bezpośrednio do rowu poprzez istniejący przepust. Miejsce realizacji zadania: miejscowość Branice, gmina Branice, powiat głubczycki, woj. opolskie. Realizacja obejmie prawie całą zabudowaną część miejscowości Branice. Projektowane sieci i obiekty sieciowe usytuowane zostały głównie w ciągach komunikacyjnych - drodze wojewódzkiej nr 419 relacji Racibórz – Kietrz – Branice – Granica Państwa, drogach powiatowych relacji Głubczyce - Włodzienin - Dzbańce - Wiechowice i relacji Głubczyce - Lewice - Branice - Boboluszki Granica Państwa oraz w drogach gminnych i wewnętrznych, a także miejscowo na działkach prywatnych. Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej zlokalizowany został na działkach prywatnych (użytki rolne) oraz działkach gminnych. Główny kolektor nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej będący odbiornikiem kanałów z północnej cz. miejscowości Branice oraz z części Branice-Zamek zlokalizowany jest w drodze wojewódzkiej nr 419 relacji Racibórz- Kietrz- Branice. Dokumentacja projektowa dla przedmiotu zamówienia: Dla zakresu przedsięwzięcia opracowana została dokumentacja projektowa: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice” (opracowanie Pracowni Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL” z Dzierżoniowa z 2013r. i 2014r.) późniejsze projekty zmieniające lub uzupełniające powyższą dokumentację (opracowania firmy „PROJEKT” mgr inż. Mirosław Bartocha z 2015r.): - „Budowa kanalizacji sanitarnej na działce drogowej drogi powiatowej nr 1282 O w miejscowości Branice”, - „Budowa kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr 1216/1 drogi gminnej w miejscowości Branice”, - „Budowa kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr 1215/2 drogi gminnej w miejscowości Branice”, - „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Żymierskiego i Młyńskiej w miejscowości Branice”, - „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy 1 Maja oraz Żymierskiego w miejscowości Branice”, - „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy Szkolnej oraz 1 Maja w miejscowości Branice”, - Budowa podłączeń nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice.

II.4) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
45100000-8,
45111100-9,
45111200-0,
45233000-9,
45232400-6,
45233220-7,
45231000-5,
45223000-6,
45112730-1,
45200000-9,
45233142-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
04.04.2017-30.09.2019
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/09/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana wynagrodzenia wykonawcy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konsekwencja nieprzewidzianych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i konieczność zmiany rozwiązania projektowego poprzez poprowadzenie nowych odcinków kanalizacji zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i ul. Lwowskiej, a także wystąpienie dodatkowych prac podczas prac odtworzeniowych dróg – prac poprawiających ich funkcjonalność poprzez m.in. montaż dodatkowych wpustów ulicznych, odbudowę studzienek kanalizacji wód opadowych, utwardzenie poboczy z kruszywa, dostosowanie niwelety jezdni do niwelety wjazdów posesji – robót usprawniających proces budowy, bez których nie jest możliwe ukończenie części zobowiązań Wykonawcy a niezbędnych z uwagi na zapewnienie właściwego funkcjonowania przedmiotu umowy
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy z 14.760.927,82 PLN brutto do 14.903.837,56 PLN brutto, w tym robót dodatkowych z 1.067.432,83 PLN brutto do 1.210.342,57 PLN brutto.