Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-09-25 - BZP nr 560202559-N-2019 - Ogłoszenie o zmianie umowy zamówienia: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka

Branice, dnia 25.09.2019r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

Ogłoszenie nr 560202559-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Branice: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 – Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543238-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540099844-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510125186-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48-140  Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BG.271.4.2019.KJ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku po byłej kotłowni na budynek punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Zmianą sposobu użytkowania objęte będą pomieszczenia parteru wraz z wiatą. Przewiduje się rozbiórki i demontaże elementów budowlanych, a także przebudowę wnętrza obiektu. W ramach prac rozpoczynających inwestycję projektuje się rozbiórkę zadaszenia nad wejściem od strony północnej, wykucia okien i drzwi, wykucie lub poszerzenie otworów okiennych i drzwiowych, częściowe rozbiórki ścian oraz rozbiórki posadzek i części utwardzenia wokół budynku. Następnie przewiduje się dokonanie adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze, wiążących się z koniecznością dokonania przebudowy zgodnie z załącznikami graficznymi. Pomieszczenia parteru budynku głównie wykorzystywane będą jako magazyny do składowania odpadów, jednak projektuje się także pomieszczenie biurowe, toaletę oraz jadalnię, które stanowić będą węzeł sanitarno -biurowy dla pracownika obsługującego punkt. Łączna powierzchnia użytkowa parteru wraz z wiatą wynosi 149,80 m2. Na piętrze niniejszego budynku będą realizowane jedynie roboty konstrukcyjne (przebicia, zamurowania, poszerzenia otworów). Punkt będzie miejscem zbierania, segregacji oraz magazynowania odpadów. Obiekt udostępniany będzie mieszkańcom max. 2 dni w tygodniu (od 4-8 h/d), obsługiwany będzie przez jednego pracownika. Przyjmowane będą i czasowo magazynowane odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne (w tym odpady o charakterze i składzie zbliżonym do złomu, w tym odpady opakowaniowe, wielkogabarytowe, niektóre odpady remontowo-budowlane, sprzęt elektryczny i elektroniczny). Odpady pochodzące z gospodarstw domowych będą przyjmowane od mieszkańców miejscowości przez zbierającego, a następnie sortowane i magazynowane. Sortowanie nie będzie prowadziło do zmiany charakteru i składu lub klasyfikacji odpadów, nie przewiduje się także demontażu elementów na części przyjmowanych odpadów. Po zebraniu ilości transportowych odpady będą przekazywane do przetwarzania firmom zewnętrznym, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie prowadzonej przez ich jednostki gospodarki odpadowej. W zakres prac wchodzą roboty rozbiórkowe, murowe, instalacyjne, elektryczne, wykończeniowe oraz dociepleniowe, a w szczególności prace związane z: - przygotowaniem placu budowy, - demontażem okien, drzwi, rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, części pokrycia dachowego, - demontażem instalacji i przewodów oraz elementów stałego wyposażenia (np. toalet, umywalek), - rozbiórką posadzek wewnątrz budynku, rozbiórką części ścian wewnętrznych oraz wykuciem części otworów w ścianach zewnętrznych, a także wykuciem otworów w stropodachu, celem poprowadzenia przewodów wentylacyjnych, - zamurowaniem lub przemurowaniem części otworów lub zmianą wymiarów części otworów okiennych lub drzwiowych, - wymianą i przebudową instalacji wewnętrznych, - wykonaniem nowych posadzek i przegród, a także nowych przewodów wentylacyjnych, - wykonaniem stropu drewnianego nad częścią parteru, - uzupełnieniem tynków, - usunięciem łuszczących się i odspajających powłok malarskich, - wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianą stolarki wewnętrznej, - tynkowaniem ścian, częściowym wykonywaniem gładzi cementowych, malowaniem, płytkowaniem oraz wykonywaniem innych robót wykończeniowych, - wykonaniem robót termomodernizacyjnych ścian zewnętrznych oraz stropodachu, częściową wymianą pokrycia dachowego, - montażem wyposażenia budynku, np. wyposażenia sanitariatów, - innymi robotami towarzyszącymi, w tym pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (np. nasadzenia zieleni separacyjnej). - uporządkowaniem terenu budowy - wyposażenie miejsca zbierania w kontenery, worki, pojemniki oraz wagę platformową, - wyposażenie PSZOK-a w materiały sorpcyjne oraz zestaw pierwszego reagowania (prewencja zabezpieczająca przed rozlaniem i zanieczyszczeniem terenów przyległych), - wyposażenie miejsca w tablicę informacyjną. Szczegółowy zakres prac opisuje dokumentacja techniczna (projekt budowlany).

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45321000-3,
45443000-4,
45421100-5,
45262100-2,
45262690-4,
45110000-1,
45450000-6,
45320000-6,
45410000-4,
45261320-3,
34928480-6,
45222110-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
19.06.2019r.-16.08.2019r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  NAZWA: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 19/06/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji "EMBUD" Michał Żychoń,  ,  ul. Stelmacha 9,  48-100,  Głubczyce,  kraj/woj. Polska
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 281237 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/08/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zwiększenie wartości wynagrodzenia z 345 921,51 zl brutto na 351 758,61 zł brutto
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie zapisów umowy nr BG.271.4.2019.KJ z dnia 19.06.2019 r.: § 14 ust. 3. ppkt 1 lit. b): „Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w szczególności w przypadku: […] – z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa”
V.4) INFORMACJE DODATKOWE: