Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-09-10 - BG.6220.2.11.2019.AW - Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą..."

Branice, dnia  10.09.2019r.

 

 

BG.6220.2.11.2019.AW

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1  w związku z  art. 79 ustawy z dnia  3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

 

ZAWIADAMIAM
O POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM   PROWADZONYM
Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr  ewid. 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”.

Inwestor: Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice

Projektowane przedsięwzięcie polega na budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek  z dnia 02.05.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.05.2019r.) uzupełniony w dniu 28.05.2019r. i 19.08.2019r.  Pana  Mariusza Kot zam. Jędrychowice 36, 48-140 Branice reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Klaudię Budziarek

Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na    środowisko.

Informacje o:

1)   wniosku,

2)   raporcie oddziaływania na środowisko,

umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: BG.6220.2.6.2019.AW z dnia 10.09.2019r.

Raport o oddziaływaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko złożono w dniu
6  maja 2019 roku wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia. W dniu 19 sierpnia Inwestor dokonał uzupełnienia raportu.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Wójt Gminy Branice jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Głubczycach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Starostą Powiatu Głubczyckiego i Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 3 i art. 77 ust. 1 pkt 2i 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach, Starosty Powiatu Głubczyckiego i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie  od 16.09.2019r. do 15.10.2019r. włącznie w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, w godzinach urzędowania – pokój nr 4.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, pokój nr 4 w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpoznania, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Gminy w Branicach oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń na terenie miejscowości Jędrychowice.

 

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

 

Otrzymują:

  1. Mariusz Kot reprezentowany przez pełnomocnika Panią Klaudię Budziarek
  2. Strony postępowania
  3. a/a