Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-08-06 - BG.6220.8.49.2016.AW - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego

Branice, dnia 06. 08. 2019r.

 

Nr BG.6220.8.49.2016.AW

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BRANICE


Działając na podstawie

- art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą ooś (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Wójt Gminy Branice zawiadamia społeczeństwo,

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś Wójt Gminy Branice zawiadamia strony

o wydaniu w dniu 26.07.2019r. decyzji znak: BG.6220.8.48.2016.AW o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

Z treścią wydanej decyzji, a także z pozostałymi dokumentami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3, pok. nr 4 na parterze, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu.

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscowości Jędrychowice oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach (bip.branice.pl).

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Branice w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

Z-ca Wójta

Katarzyna Herbut

 

 

 

 

 

Branice, dnia 26. 07. 2019r.

 

Nr BG.6220.8.48.2016.AW

 

 

DECYZJA

 

Działając na podstawie art. 104, 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), działając na wniosek Pana Mariusza Kot

 

Postanawiam

umorzyć w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

 

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 28.11.2016r. uzupełniony w dniu 07.01.2017r. Pan Mariusz Kot wystąpił o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

Pismem z dnia 02.05.2019r. (wpływ do tut. Urzędu 06.05.2019r.) wnioskodawca wystąpił o umorzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Według art. 105 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Organ tutejszy poinformował pismem nr BG.6220.8.47.2016.AW z dnia 07.05.2019r. poprzez jego obwieszczenie strony postępowania o wycofaniu wniosku i zapewniając stronom czynny udział w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji administracyjnej umożliwiono im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenie wniosków i uwag. Żadna ze stron nie sprzeciwiła się umorzeniu postępowania.

W przekonaniu organu umorzenie postępowania nie jest sprzeczne z interesem społecznym, bowiem sprawa dotyczy prywatnego przedsięwzięcia wnioskodawcy, którego realizacja z takim interesem nie ma związku.

 

W zaistniałej sytuacji, wobec spełnienia przesłanek umorzenia postępowania organ zdecydował jak na wstępie.

 

 

Pouczenie:

 

 

Stronom przysługuje prawo złożenia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Branice. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

Z-ca Wójta

Katarzyna Herbut

 

Otrzymują:

 1. Mariusz Kot
 2. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Firmowa 1, 45 - 594 Opole
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 4. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice

 

Obwieszczenie umieszczono:

 • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
 • tablica ogłoszeń w miejscowości Jędrychowice
 • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl