Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-08-06 - BG. 6733.6.1.2019.KF - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „wykonanie oświetlenia parkowego w miejscowości Jakubowice,..."

Branice, dnia 06.08.2019r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  BRANICE
Nr BG. 6733.6.1.2019.KF
z  dnia  6.08.2019 r.

 

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „wykonanie oświetlenia parkowego w miejscowości Jakubowice, na dz. nr 110, k.m. 3, 111 k.m. 3, 126 k.m. 3, obręb Jakubowice, Gmina Branice”
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz.2096, ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
„wykonaniu oświetlenia parkowego oraz budowę altany w miejscowości Jakubowice na dz.  nr  110,  k.m.  3,  111  k.m.  3,  126  k.m.  3”. Wnioskodawcą przedsięwzięcia  jest: Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich, Jakubowice 8, 48-140 Branice.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego  obwieszczenia  strony  przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. urzędzie przy ul. Słowackiego 3,  (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w  piątek w godzinach od 7.30 do 14.00.   
 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice,  
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 
Otrzymują:
 

  1. Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich, Jakubowice 8, 48-140 Branice
  2. Powiat Głubczycki
  3. a/a