Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-07-29 - Rozeznanie cenowe w przedmiocie zamówienia: wykonanie 1000 szt. folderu i map turystycznych w ramach realizacji projektu „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój..."

Załącznik nr 1 do Regulaminu
dokonywania zakupu dostaw,
usług oraz robót budowlanych
wyłączonych na mocy art.4 pkt8 ustawy
Prawo zamówień publicznych

 

 

 

ROZEZNANIE CENOWE

 

Zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane gmina Branice zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia, którym jest wykonanie 1000 szt. folderu i map turystycznych w ramach realizacji projektu „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.02-16-0004/16-00 z dnia 30.11.2016 r. w ramach RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych.

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa / usługa / robota budowlana:

Wykonanie 1000 szt. folderów o następujących parametrach:

 1. Format: A5
 2. Nakład: 1000 szt.
 3. Ilość stron bez okładki: 40
 4. Ilość stron okładki: 4
 5. Kolor: 4+4
 6. Papier blok: kreda błysk 150 g
 7. Papier okładka: kreda błysk 300 g
 8. Uszlachetnienie, wykończenie: spiralowanie, lakierowanie błysk

 

Wykonanie 1000 szt. Map turystycznych o następujących parametrach:

 1. Format: A1
 2. Nakład: 1000 szt.
 3. Ilość stron: 2
 4. Kolor: 4+4
 5. Papier kreda błysk 150 g

Ponadto w oferowaną cenę doliczyć należy:

 1. Przygotowanie projektu folderu i mapy
 2. Dostawa do miejscowości Branice

 

Tekst, materiały oraz logotypy przekazane zostaną przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.

 

II. Sposób przygotowania oferty, miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Cena winna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w przedmiocie zamówienia.

Oferta winna być podpisana przez właściwą reprezentację ze strony Wykonawcy zgodną z dokumentem rejestrowym.

Ofertę należy złożyć do dnia 05.08.2019 r. W siedzibie zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem poczty, fax-em na numer 77 48 82 30 lub mailem na adres

 

III. Kryteria oceny ofert:

Oferty będą oceniane wg następującego kryterium

Cena – 100%

 

IV. Sposób porozumienia się z Wykonawcami:

W razie wątpliwości lub zapytań w sprawie przedmiotu zamówienia proszę o kontakt z Panią/em Beatą Nowak., tel. 77 486 82 50 wew. 16 lub na adres mailowy

 

Notatka z rozpoznania cenowego

PDFNotatka z Rozeznania Cenowego - EU_042_4_2016_IK.pdf (629,15KB)

 

Odpowiedzi na zapytania

PDFOdpowiedzi na zapytania - 2019-08-01.pdf (57,58KB)

 

 

Załaczniki

PDFZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf (23,34KB),
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (22,00KB)