Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-07-08 - BZP nr 510139083-N-2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej oraz centrum Aktywizacji...

Branice, dnia 08.07.2019r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

 

Ogłoszenie nr 510139083-N-2019 z dnia 08-07-2019 r.
Gmina Branice: "Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej oraz centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna; Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 513484-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540029042-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48-140  Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): http://bip.branice.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.branice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej oraz centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BG.271.1.2019.BS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje roboty związane z przebudową, rozbudową oraz termomodernizacją budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej. Przedmiotowy budynek jest budynkiem użyteczności publicznej (byłe przedszkole) o trzech kondygnacjach, w tym dwóch nadziemnych i jednej podziemnej, całkowicie podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 352 m2, budynek niski o wysokości do 12m. Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji:  rozbiórka ganków od strony północnej,  rozbiórka schodów od strony północnej, południowej i wschodniej, rozbiórka komina,  wykucie z muru okien i zamurowanie niepotrzebnych otworów okiennych i drzwiowych,  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV lub stalową,  demontaż i utylizacja papy,  wykonanie nowego pokrycia dachowego,  wykonanie remontu kominów,  wykucie otworów drzwiowych,  wykonanie szybu windowego,  wykonanie nowych schodów od strony południowej,  dostawa i montaż windy dla niepełnosprawnych o wymiarach 110cmx210cm,  ocieplenie systemowe ścian zewnętrznych styropianem EPS 70 o grubości 14 cm (λ = 0,033),  ocieplenie systemowe ościeży okiennych styropianem EPS 70 o grubości 3 cm (λ = 0,033),  ocieplenie systemowe ścian cokołu styropianem XPS o grubości 5 cm (λ = 0,035),  ocieplenie systemowe ościeży cokołu styropianem XPS o grubości 3 cm (λ = 0,035),  ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej o grubości 22 cm (λ = 0,040),  ocieplenie stropu piwnicy płytami lamelowymi z wełny mineralnej o grubości 10 cm (λ = 0,037),  wykucie ościeżnic drzwiowych,  rozbiórka okładzin ściennych,  rozbiórka wybranych ścian wewnętrznych,  rozbiórka posadzek,  demontaż elementów istniejącego wyposażenia,  wykonanie ścian działowych,  wykonanie nowych posadzek,  tynkowanie,  płytkowanie,  montaż drzwi przeciwpożarowych,  dostawa i montaż przyborów sanitarnych i innych elementów wyposażenia,  wykonanie hydroizolacji tarasu,  roboty instalacyjne polegające w szczególności na:  ocieplenie instalacyjne polegające w szczególności na: wykonaniu rekuperacji ciepła w sali komputerowej, pracowni ceramicznej oraz w magazynie wyrobów ceramicznych, wymianie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wymianie C.O., wymianie kotła na kocioł spalający pelet/zrębki oraz wymianie osprzętu i rur kotłowni,  roboty elektryczne polegające na wymianie źródeł światła, tj. opraw wraz z energooszczędnym źródłem światła LED,  roboty przygotowawcze i pozostałe polegające w szczególności na: wymianie parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, lamp, utylizacji gruzu, montażu daszków nad wejściami, barierek itp.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45262690-4
 
Dodatkowe kody CPV: 45443000-4, 45110000-1, 45450000-6, 45320000-6, 45321000-3, 45410000-4, 45421100-5, 45261320-3, 45262100-2, 45262110-5, 45300000-0, 45331100-7, 45332200-5, 45331210-1, 31311000-9, 45311000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1585334.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: DER-POL Firma Remontowo-Budowlana
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Długa 17
Kod pocztowy: 48-100
Miejscowość: Bogdanowice
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1949961.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1949961.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2167006.91
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.